Hvordan medlemskontingent tas inn

Alle som vil være medlem i KFUK-KFUM betaler kontingent til Norges KFUK-KFUM hvert år. KFUK-KFUM gikk den 1. januar 2017 over til sentral innkreving av kontingent for alle sine grupper. Det betyr at KFUK-KFUMs Forbundskontor produserer og utsteder medlemsgiroene som går til dem lederne i gruppa lokalt har registrert på medlemslista. Gruppeledere kan selv velge å om de vil gi medlemsgiroen et lokalt preg og om de vil distribuere giroen selv. 

KFUK-KFUM er en medlemsbasert organisasjon, der alle som ønsker å være medlem betaler medlemskontingent til Norges KFUK-KFUM (Forbund og krets) hvert år etter medlemskapsprisene Landsmøtet har bestemt.  

1. januar 2017 gikk KFUK-KFUM over til sentral innkreving av medlemskontingent for alle sine enheter, det være seg grupper, hovedforeninger eller idrettslag. Bakgrunnen er at myndighetene ikke vil gi oss statsstøtte for medlemmer på 0-26 år i enheter som har lokal innkreving og ikke leverer årsrapport i henhold til kravene.

Sentral innkreving av kontingent er ikke nytt i KFUK-KFUM. Forbundskontoret har i flere år tatt inn kontingent ikke bare av dem som er «direktemedlemmer» i krets/Forbund, men også av medlemmer i enheter som selv har valgt sentral innkreving. 80 enheter har valgt dette så langt, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at dette sparer dem for mye arbeid.

Sentral innkreving i praksis

Sentral innkreving betyr altså at KFUK-KFUMs Forbundskontor produserer og utsteder medlemsgiroer

Enhetens styre/ansvarlig voksenleder registrerer alle dem som skal være medlemmer på medlemslista i Connect KFUK-KFUM, med fullt navn, fødselsdato, full adresse og eventuelle andre kontaktopplysninger. Enheten bestemmer selv hvor mange treninger, øvelser eller klubbkvelder nye barn/unge får lov til å være medpå  før dere fører dem på medlemslista i Connect. Det er vanlig å gi folk lov til å prøve 1-3 ganger før de blir registrert som medlemmer. 

Vi kan ta inn lokal aktivitetsavgift for dere 

Dersom dere i gruppa/hovedforeningen/idrettslaget har en lokal aktivitetsavgift dere tar inn i tillegg til selve medlemskontingenten (som for eksempel treningsavgift eller penger til å dekke kostnader til profilklær) og ønsker at vi ved Forbundskontoret skal ta inn denne for dere, registrerer dere summen i connect.kfuk-kfum.no, gå inn via nedtrekksmenyen «oversikt» og velg fanen «administrasjon». Her registrerer dere også enhetens kontonummer som dere ønsker disse pengene overført tilbake til. Forbundskontoret overfører pengene 1. okt, 1. des, 1. feb og 1. juni . 

Vi gjør oppmerksom på at høstrabatten også vil gjelde den lokale aktivitetsavgiften dersom dere ber oss ta inn denne for dere. 

Dersom gruppa/hovedforeningen/idrettslaget tar inn en lokal aktivitetsavgift som varierer, for eksempel med alder, kan vi dessverre ikke ta inn avgiften for dere - da må enheten ta inn disse pengene selv. 

Medlemsgiroens innhold - mulighet for enhet til å gi giro lokalt innhold 

Av medlemsgiroen KFUK-KFUMs Forbundskontor produserer går det frem

 • Hva KFUK-KFUM er
 • At medlemsgiroen gjelder medlemskap i enhet x + KFUK-KFUM
 • Hvilken periode medlemskapet gjelder for
 • Hvilke fordeler medlemskapet gir
 • At man kan søke KFUK-KFUMs deltakerfond om støtte hvis familien har økonomiske utfordringer
 • Hvor mye som går til å dekke medlemskontingenten i enhet/KFUK-KFUM og EVN hvor mye av totalbeløpet som går til enhet i lokal aktivitetsavgift
Eksempelgiro blir tilgjengelig i Connect i januar. 

Fra og med 16. januar kan dere i tillegg - hvis dere ønsker - laste opp enhetens logo/bilde og legge inn en setning om enhetens arbeid, som vil vises på medlemsgiroen . 

Distribusjon av giro - mulighet for dere til å distribuere medlemsgiro selv. 

Overgangen til sentral innkreving av kontingent byr på to alternative løsninger for distribusjon av kontingentkravet. 

Standardløsningen er at KFUK-KFUM ikke bare produserer og står som avsender av giro, men også står for selve utsendelsen av giro. 4 ganger i løpet av kalenderåret sender medlemsservice i KFUK-KFUM ut medlemsgiroene til hver enkelt person registrert på enhetens medlemsliste som på gjeldende tidspunkt ikke har betalt årets kontingent. Dette skjer fortrinnsvis på epost, og for medlemmer til og med 17 år går giro til foresatt/pårørende registrert i Connect. Mangler epostadressen, sender vi giro på SMS eller i posten. Når en person har fylt 18 år, vil giro gå til medlemmet selv, fortrinnsvis på epost, alternativt på SMS. Løsningen vil gjøre det mulig for ledere lokalt å endre mottaker av kontingentkravet for hvert medlem. 

Alternativt kan enhetens styre/ansvarlig voksenleder selv distribuere KFUK-KFUMs ferdigproduserte medlemsgiro til medlemmene/deres foresatte. Vi utvikler nå en løsning i connect.kfuk-kfum.no som gjør det mulig for enhetens ledere å laste ned de ferdige medlemsgiroene. Dere vil kunne velge mellom å

 • Printe ut giroene på papir og dele dem ut
 • Sende medlemsgiroene på epost
 • Sende medlemsgiro på SMS 
Også for den alternative løsningen, der enheten selv distribuerer de ferdigproduserte medlemsgiroene, er det den registrerte epostadressen eller mobilnummer til foresatt som i utgangspunktet gjelder dersom medlemmet er i alderen f.o.m. 0 t.o.m. 17 år. Når en person har fylt 18 år, vil giro gå til medlemmet selv, fortrinnsvis på epost, alternativt på SMS, men løsningen vil gjøre det mulig å endre mottaker av kontingentkravet for hvert medlem. 

HVORDAN HOLDE STYR PÅ HVEM SOM HAR BETALT MEDLEMSKONTINGENTEN

Styret/Ansvarlig voksenleder får lett oversikt over hvem som til enhver tid har betalt medlemskontingenten ved å sjekke medlemslisten i connect. Her finner dere

 • startdato for når medlemskap ble opprettet
 • dato for "siste betaling"
 • "gjelder til", som viser hvor lenge medlemskontingenten varer

Unge mennesker fra familier med utfordrende økonomi 

For myndighetene er det viktig at medlemmer selv betaler sin kontingent for å bekrefte sitt medlemskap. KFUK-KFUM kan IKKE søke om statsstøtte for medlemmer som ikke selv betaler sin kontingent, da Fordelingsutvalget mener at disse ikke kan utløse statsstøtte. Samtidig vet vi at over 90.000 barn og ungdom lever i familier med “vedvarende lavinntekt” og at disse ofte ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter fordi familien ikke har råd. 

Derfor har KFUK-KFUM opprettet et deltakerfond der man kan søke støtte til å delta på KFUK-KFUM–aktiviteter, både ukentlige aktiviteter i regi av våre grupper/hovedforeninger/idrettslag, og turer, leirer, festivaler og lederkurs, se kfuk-kfum.no/deltakerfond. Vi vet at også mange av våre grupper har egne “solidaritetsfond” eller søker menigheter de samarbeider med om støtte for å kunne hjelpe medlemmer/de som vil bli medlem fra familier med en utfordrende økonomi. 

Fordelingsutvalget bekrefter at dersom medlemmer fra familier med en sårbar økonomi først betaler sin kontingent og deretter søker gruppa/hovedforeningen/idrettslaget, menighet eller KFUK-KFUMs deltakerfond om pengestøtte til å dekke utgiftene til kontingent, kan medlemmene utløse statsstøtte. Vår anbefaling er derfor at våre enheter registrerer dem dette måtte gjelde på medlemslista på lik linje med andre medlemmer, med oppfordring om å betale giroen de da vil få tilsendt OG god informasjon om at de kan søke om støtte til å få dekket kontingenten i etterkant. KFUK- KFUM vil i slike tilfeller etterstrebe å raskt få tilbakebetalt summen. 

Dersom personen ikke har anledning til å legge ut for medlemskontingenten, kan medlemsgiro/betalingskrav bli sendt rett til gruppa/hovedforening/idrettslag, menighet eller KFUK-KFUMs deltakerfond for betaling/søknad om betaling. I så fall må medlemmet samtykke til dette og styreleder/ansvarlig voksenleder må melde fra hvem det gjelder til medlem@kfuk-kfum.no slik at KFUK-KFUM ikke urettmessig søker om statsstøtte for disse medlemmene. Enheten kan heller ikke motta Frifond for disse medlemmene. 

Dispensasjon fra krav om sentral innkreving 

Dersom enheten opplever at ordningen med lokal innkreving av kontingent er det som fungerer best for sin gruppe/hovedforening/idrettslag, kan dere søke om om dispensasjon. KFUK-KFUM kan gi dispensasjon fra kravet om sentral innkreving for grupper/hovedforeninger/idrettslag som kan bekrefte at de

 • Tar inn medlemskontingent av hvert enkelt medlem etter de satser Landsmøtet har bestemt 
 • Tydeliggjør i medlemsgiro/betalingskrav eksakt hvilken periode medlemskapet gjelder for
 • Tydeliggjør i medlemsgiro/betalingskrav gruppas, hovedforeningens, eller idrettslagets tilhørighet til KFUK-KFUM
 • leverer årsrapport i henhold til kravene fra KFUK-KFUM 
Søknad gjøres på  skjemaet du finner i lenka under

Søknadsskjema dispensasjon sentral innkreving.pdf

Send søknad på epost til sentralinnkreving@kfuk-kfum.no senest 15. desember. 

SPØRSMÅL? 

Har du spørsmål vedrørende sentral innkreving av kontingent eller søknad om dispensasjon fra kravet? Ring oss gjerne på 22 99 15 10 eller send en e-post til sentralinnkreving@kfuk-kfum.no