ikon

Om åpen barnehage

Sist oppdatert: 8. november 2021


Vær deg selv. Stå opp for andre.

Visjon:

KFUK-KFUM Åpen Barnehage er åpne og trygge fellesskap hvor barn og voksne møtes, utveksler erfaringer, skape vennskap og tilhørighet. Vi ivaretar, i samarbeid og forståelse med hjemmet, barnas behov for lek og læring som grunnlag for allsidig utvikling.

Oppdrag:

KFUK-KFUM Åpen Barnehage sitt oppdrag er å bygge åpne og trygge fellesskap, hvor omsorgs- personer styrkes i sine roller og barnas beste er i fokus. Virksomheten er i kontinuerlig utvikling for å møte barn og familiers behov gjennom å være breddetilbud i barnehagemarkedet, med pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Alle som benytter våre åpne barnehager skal bli sett, hørt og bekreftet slik at de tør å være seg selv og har mot til å stå opp for andre.


Våre verdier:

Åpen

Våre barnehager er åpne for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi jobber særlig med å inkludere barn og foreldre som av ulike grunner opplever utenforskap.

Modig

Vi er modige i møte med barn og voksne. Vi ser behov og skal oppleves som en ressurs for foreldre og barn gjennom støtte og veiledning.

Utviklende

Vi har barnas utvikling i fokus. Barna skal få mulighet til å utfolde seg og sine evner gjennom lek, undring og skaperglede. De skal få utfordringer tilpasset sitt nivå, samtidig som foreldre kan få hjelp og veiledning i foreldrerollen.

Rettferdig

Vi mener alle mennesker er skapt med lik verdi og kjemper for alles rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Gjennom våre åpne barnehager vil vi bidra til et rettferdig samfunn og en rettferdig verden.

Trygg

Vi gir trygge fellesskap hvor barn og voksne blir sett, hørt og bekreftet, slik at de tør å være seg selv og stå opp for andre. Innenfor trygge rammer kan voksne utforske omsorgsrollen overfor egne og andres barn. Barn og voksne skal få rom til å tilegne seg sosial kompetanse.


Rammeplan og årsplan

Den enkelte KFUK-KFUM Åpen Barnehage er en profesjonell og faglig virksomhet som er forpliktet på Lov om barnehager og forskrift om barnehagers innhold og oppgaver (Rammeplan for barnehage 2017). På bakgrunn av rammeplan og konseptdokumentet vil åpne barnehager i KFUK- KFUM følge en felles årsplanmal, som barnehagenes pedagogiske personale må tilpasse sine lokale rammer.

Aktiviteter

KFUK-KFUM Åpen Barnehage er en helsefremmende og forebyggende arena. Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud ledet av personell med pedagogisk kompetanse. Vi fokuserer på integrering, inkludering og tilhørighet gjennom

LEK - LUNSJ - LÆRING

LEK: I Åpen barnehage møtes barn og voksne gjennom lek. Leken er et svært viktig bidrag til læring og utvikling. Samlingsstund med sang, musikk og bevegelse er med på å gi leken flere sider.

LUNSJ: Måltidet er en viktig arena for fellesskap og utvikling av sosial kompetanse.

LÆRING: Vi fremmer barnas trivsel og allsidig utvikling. I Åpen barnehage får foresatte informasjon, råd og veiledning om barns utvikling og oppvekst. Sosialiseringsprosessen er av betydning for både liten og stor.

Målgruppe

Barnehagetilbudet er for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen omsorgsperson. De kan komme og gå som de vil innenfor åpningstiden. De voksne har ansvar for eget barn og samtidig hjelper vi hverandre.

Frivillighet

KFUK-KFUM Åpen Barnehage jobber med frivillighet på tre måter:

 • Lokal frivillighet i barnehagene
  Barnas foresatte eller andre som følger barna, og eventuelt andre lokale praktiske hjelpere sin deltakelse kan være en viktig del av driften.

 • Øvrig lokal programvirksomhet
  Våre åpne barnehager skal henvise til annen KFUK-KFUM-aktivitet som er relevant for målgruppen. Dette for å styrke det lokale frivillige arbeidet som allerede eksisterer, eller bidra til ny lokal programvirksomhet for barn og familier.

 • Regional og nasjonal frivillighet
  Åpen Barnehage er gjennom KFUK-KFUM en del av frivillig og ideell sektor i samfunnet, regionalt og nasjonalt.


Forankring og organisasjonstilknytning

KFUK-KFUM Åpen Barnehage eies og drives av Norges KFUK-KFUM. Vi er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med ca. 500 grupper og virksomheter over hele landet og opererer som en sosial og diakonal bevegelse. KFUK-KFUM er del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA. KFUK-KFUM mener at menneskeverdet er uavhengig av kjønn, seksuell identitet, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. Vi kjemper derfor for at alle mennesker skal ha like muligheter til å utfolde seg og utvikle sine evner og egenskaper.

Som en del av KFUK-KFUM har Åpen Barnehage forankring i Norges KFUK-KFUM sitt formål:

«Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.»

Det å drive Åpen Barnehage svarer på KFUK-KFUMs langtidsstrategi frem mot 2025.


Organisering – eierskap og forvaltning av konseptet

Norges KFUK-KFUM eier navnet og konseptet «KFUK-KFUM Åpen Barnehage».

Lokale åpne barnehager skal benytte merkenavnet: KFUK-KFUM Åpen Barnehage + stedsnavn (bokmål) / KFUK-KFUM Open Barnehage (nynorsk) + stedsnavn.
KFUK-KFUM Åpen Barnehage sin designprofil, felles nettsider o.l. skal benyttes. 

For å bruke merkenavnet KFUK-KFUM Åpen Barnehage på en lokal åpen barnehage, må det skrives under en avtale med Norges KFUK-KFUM som forplikter den lokale åpne barnehagen til å arbeide i samsvar med dette konseptdokumentet.

Åpne barnehager i KFUK-KFUM kan driftes etter to alternative modeller:

 1. En «Franchise-modell» hvor ansettelsesforholdet vil ligge hos den lokale menigheten eller aktøren. Barnehagen vil i en slik modell likevel benytte seg av tilbud og kollegafellesskapet som finnes blant de andre åpne barnehagene i KFUK-KFUM og være forpliktet på KFUK- KFUMs langtidsstrategi og toårsmål.

 2. Heleide åpne barnehager i KFUK-KFUM. Her vil ansettelsesforholdene være hos Norges KFUK-KFUM gjennom en hovedforening eller direkte i forbundet. De ansatte ivaretas dermed etter Norges KFUK-KFUM sin personalpolitikk. Det lokale styret for hver barnehage, er ansvarlig for økonomi og drift av barnehagen i forhold til offentlige myndigheter. 

KFUK-KFUM Åpen Barnehage er et eget programområde, og fungere som en samlende paraply for alle åpne barnehager i KFUK-KFUM. Denne virksomheten koordineres av en virksomhetsleder på nasjonalt nivå. Hun/han har ikke overordnet lederansvar for driften av den enkelte åpne barnehage i KFUK-KFUM, men skal bistå med faglig og organisatorisk støtte, legge til rette for hensiktsmessig koordinering og nettverksbygging, utarbeide mal for felles årsplan, samt se til at barnehagenes organisering og drift skjer i samsvar med dette konseptdokumentet. Denne stillingens størrelse avhenger av virksomhetens volum / antallet åpne barnehager. Stillingen finansieres gjennom eksterne utviklingsmidler, samt bidrag fra barnehagene i form av betaling for tjenester - på linje med de heleide barnehagenes godgjøring av KFUK-KFUM sine HR-funksjoner.

Styrer i de åpne barnehagene leder den lokale daglig driften, er forpliktet på KFUK-KFUMs vedtekter og signerer «Utvidet ledererklæring». Lokalt ansatte i åpne barnehager i KFUK-KFUM er å anse som kollegaer, og forventes å bidra inn i dette fellesskapet. Når det utvikles nye programkonsepter og/eller -metoder lokalt, aksepterer alle parter at dette kan og bør deles innenfor nettverket av åpne barnehager i KFUK-KFUM. Det vil arrangeres felles fagdager for ansatte og nettverk for erfaringsutveksling, opplæring og annen kollegial kontakt.

Det krever ikke medlemskap i KFUK-KFUM for å benytte seg av tilbudet til KFUK-KFUM Åpen Barnehage. Styrer skal imidlertid systematisk oppfordre og legge til rette for at alle brukere melder seg inn som medlemmer gjennom den enkelte åpne barnehage eller en enhet som er tilknyttet det lokale KFUK-KFUM-arbeidet. Medlemskap i KFUK-KFUM Åpen Barnehage skal ha klare medlemsfordeler. Det er opprettet en egen medlemskapsform for medlemmer i Åpne barnehager til 50 kr (2018). Medlemmer som meldes inn gjennom åpen barnehage i en enhet som er tilknyttet det lokale KFUK-KFUM, gir grunnlag for frifondsstøtte til enheten - uten at dette kommer i konflikt med den offentlige tilskuddsordningen for åpne barnehager.

Bruk av enkeltkonsepter utviklet av Åpen barnehage

Aktører som ønsker å ta i bruk programkonsepter, -metoder eller etablere prosjekter som tar utgangspunkt i og/eller profileres som konsepter utviklet av KFUK-KFUM Åpen Barnehage, har kun anledning til å gjøre dette etter avtale med KFUK-KFUM Åpen Barnehage nasjonalt.

Samarbeid

Bydeler/Kommuner/Fylkeskommune/Stat

KFUK-KFUM Åpen Barnehage skal være en viktig aktør som jobber nyskapende og effektivt for å bedre barns leve- og oppvekstvillkår, fremme inkludering og positive sosiale nettverk for småbarnsforeldre i lokalmiljøet. Vi vil jobbe aktivt for å få til gode samarbeidsavtaler med relevante offentlige instanser og være en synlig og troverdig samtalepartner.

Ideelle organisasjoner

KFUK-KFUM Åpen Barnehage søker aktivt samarbeid med organisasjoner og institusjoner som jobber til det beste for barn og deres familier. Vi ønsker ikke å konkurrere med andre gode krefter, men vi vil at gode krefter samkjøres til det beste for virksomhetens formål.

Trossamfunn

KFUK-KFUM Åpen Barnehage ser at tro og religiøs tilhørighet er en viktig identitetsmarkør for mange familier. Det er stort behov for gode åpne arenaer hvor familier med ulik tro og livssyn kan møtes, bli kjent og lære av og om hverandre. Samtidig gir KFUK-KFUM sin kristne forankring en tydelig verdiprofil som basis for respekt og toleranse. KFUK-KFUM Åpen Barnehage samarbeider med ulike tros- og livssynssamfunn og vil aktivt legge til rette for dialog og diapraksis der det er lokalt aktuelt/tjenlig.

Næringsliv

Å investere i barn og unge er å investere i en bedre fremtid! KFUK-KFUM Åpen Barnehage skal aktivt søke samarbeid og støtte fra næringsliv og andre private aktører som tar sitt samfunnsansvar på alvor.


til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer