Ulykkesforsikring i KFUK-KFUM

Alle medlemmer i KFUK-KFUM er dekket av vår kollektive ulykkesforsikring på aktiviteter i KFUK-KFUM-regi, gjennom organisasjonens avtale med KNIF.   

Norges KFUK – KFUM har en kollektiv ulykkesforsikring for sine medlemmer dersom en ulykke skulle inntreffe under deltagelse på de lokale/regionale aktiviteter eller på leir. 

Gjelder for:

Denne forsikringen gjelder medlemmer i Norges KFUK-KFUM, ikke medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere, speiderne har egen forsikring. Forsikringen gjelder også i utlandet.

Avtalen gjelder "deltakelse på de lokale/regionale aktiviteter eller på leir" i regi av Norges KFUK-KFUM. Det vil si at KFUK-KFUM-medlemmer er ulykkesforsikret på aktiviteter i den lokale gruppa og på arrangement i krets og på nasjonalt nivå. Dersom leiren/aktiviteten er å anse som påbegynt, vil avtalen også gjelde transport til/fra ovennevnte. 

Forsikringssummen kommer til utbetaling dersom et medlem blir varig medisinsk invalid som følge av en ulykke eller ved dødsfall etter en ulykke. Med ulykkesskade forstås skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet – et ulykkestilfelle - og ulykkestilfellet inntreffer i forsikringstiden

Forsikringssum

Forsikringssummene oppgis i antall G. G er Grunnbeløpet i Folketrygden som fra 1.5.2015 er kr 90 068 

  • Ved medisinsk invaliditet erstattes inntil 8 G 
  • Ved død utbetales 0,50 G til de etterlatte
  •  I tillegg erstattes nødvendige behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade med inntil 0,5 G 
  • Ved behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kr 1 000.

NB! 

  • Enkelte risikoaktiviteter er unntatt og omfattes ikke av forsikringen. 
  • Forsikringen opphører ved fylte 70 år. 

Se Knif Trygghets Ulykkesvilkår for detaljer: Ulykke.pdf

Spørsmål?

Kontakt Knif Trygghet: 

 Ved skade/Ulykke

Kontakt vår døgnåpne alarmtelefon 

Spør hva de trenger av informasjon / bekreftelser for at ulykkesforsikringen skal gjelde. 

Last ned PDF med Infoskriv fra KNIF om KFUK-KFUMs ulykkesforsikring.pdf