KFUK-KFUMs deltakerfond

Mange barn og unge vokser opp i familier med utfordrende økonomi. KFUK-KFUMs deltakerfond skal bidra til at alle barn og unge som ønsker det kan delta på våre aktiviteter, uavhengig av foresattes økonomi. Søk vårt deltakerfond i dag!

Hvem kan søke : 

KFUK-KFUMs deltakerfond har som mål å gi barn og ungdom fra familier med en utfordrende økonomisk situasjon mulighet til å delta på KFUK-KFUM-arrangementer og -aktiviteter som de ellers ikke hadde hatt råd til å være med på. 

  •  du som er foresatt kan søke om støtte på vegne av ditt barn/din ungdom
  • du som er leder i en gruppe kan søke om støtte på vegne av barn eller ungdom i alderen 0-26 år som du kommer i kontakt med gjennom gruppas aktiviteter 

Hva kan du søke om støtte til:

Det kan søkes om støtte til deltakelse på KFUK-KFUM aktiviteter som: 

  • Leirer, festivaler, cuper, seminarer og kurs 
  • Ukentlige fritidsaktiviteter som Klubb, Ten Sing, Idrettslag etc. 
  • Turer i regi av lokal gruppe, krets eller KFUK-KFUM nasjonalt
  • Lederutviklingsprogrammer (opp til 20 år)    

Søknaden bør inneholde: 

  • Navn på barnet/ ungdommen det søkes om støtte for 
  • Navn og tidsperiode på aktiviteten som barnet/ ungdommen ønsker å delta på 
  • Kort begrunnelse for hvorfor du søker om støtte til deltakelse. Du som er KFUK-KFUM styreleder/ ansvarlig voksenleder kan skrive hvorfor du mener at det er viktig å gi dette barnet/ ungdommen finansiell støtte til deltakelse 

Søknader eller spørsmål sendes på epost til deltakerfond@kfuk-kfum.no og behandles fortløpende. Fondet er under oppbygging på bakgrunn av gaver fra private givere og med tilskudd fra Bufdir. Vi vil dele ut støtte så lenge det er dekning på fondet. NB! Deltaker-fondet kan ikke dekke kostnader til medlemsavgift, medlemskap på minimum kr. 50,- må betales av hver deltaker.

Deltakerfondet er finansiert med tilskudd fra Barne-,ungdoms og familiedirektoratet


ALLEMED - et verktøy for dere som vil inkludere alle barn og unge

Lokale grupper og menigheter kan selv bidra til å hindre at økonomi blir en ekskluderende faktor. KFUK-KFUM oppfordrer alle lokale enheter til å benytte gratisverktøyet ALLEMED.no for å finne ut hva de selv kan gjøre for å senke de økonomiske barrierene og skape et inkluderende fellesskap. 

Relatert innhold