ikon

Håndtering av korona-situasjonen 14. januar 2022

Sist oppdatert: 14. januar 2022

HÅNDTERING AV KORONA-SITUASJONEN I KFUK-KFUM 

av 14. januar 2022

Gjenåpningen som regjeringen la fram 13.januar gjør at KFUK-KFUM Norge kan åpne noe mer opp for aktivitet. Den forsiktige gjenåpningen er likevel ikke tilstrekkelig til at alle aktiviteter og arrangementer kan gå som normalt. Vår hovedregel er at vi følger de pålegg og anbefalinger som gis fortløpende av regjeringen og fra den enkelte kommuneledelse / lokale smittevernmyndighet. Alle som er ansatte eller har et frivillig lederansvar i KFUK-KFUM Norge skal følge dette - i første omgang til 1. februar.  

FRITIDSAKTIVITETER

Den generelle anbefalingen er at fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig. Det er noe differensiering på over/under 20 år. 

Barn og unge under 20 år:
Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:
Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

ARRANGEMENTER

Følgende antall publikummere er tillatt på arrangementer:
- 30 uten faste tilviste sitteplasser innendørs (endret fra 20)
- 200 med faste tilviste plasser innendørs (endret fra 50)
- 200 uten faste tilviste plasser utendørs (endret fra 100)
- 600 med faste tilviste plasser på utendørs arrangement. På arrangementer med mer enn 200 personer utendørs, skal de som er til stede fordeles i grupper på 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene (ingen endring).

Utendørs arrangementer 
For barn og unge under 20 år kan det i dag  gjennomføres uten antallsbegrensning når det gjelder utøvere og nødvendig støtteapparat.

Innendørs arrangementer
Det kan gjennomføres kamper/konkurranser som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder. Ved denne type arrangementer regnes ikke utøvere og nødvendige støttepersonell med i det totale antallet som kan være til stede på arrangementet. Det anbefales fortsatt ikke å gjennomføre cuper, turneringer eller større stevner som samler grupper fra mange ulike steder. Reglene for publikumsarrangementer gjelder også for denne typen arrangement. 

  • Arrangør skal registrere alle deltakere på arrangementer, som tidligere.
  • Ved offentlige arrangementer med faste, tilviste plasser skal arrangører sørge for oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter (nummererte plasser).
  • Munnbind påbys innendørs på arrangementer.
  • De som fremfører korsang under arrangementer og som holder minst to meters avstand til øvrig publikum under hele arrangementet, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.

Hver ansvarlige arrangør må selv vurdere hvor lenge en kan vente med å ta stilling til gjennomføring av større arrangementer i ukene etter 1. februar - i uvisse om nye nasjonale påbud og anbefalinger vil kunne åpne opp for eller umuliggjøre planlagt aktivitet.  Ta gjerne kontakt med nærmeste leder for å drøfte slike tilfeller, og søk gjerne råd ved Forbundskontoret om risikoberegning, kompensasjonsmuligheter etc.  

VI SVARER PÅ BARN OG UNGES BEHOV

KFUK-KFUM vil prioritere innsats og ressurser for barn og ungdom som denne sommeren særlig trenger det. 

Med nedstengningen i desember 2021 stengte vi mange av våre  fysiske møteplasser.  Nå åpner vi forsiktig opp. KFUK-KFUM trengs mer enn noen gang nå når barn og ungdom igjen skal få møtes. Frivillige og ansatte i KFUK-KFUM oppfordres derfor til:

  • Så langt det lar seg gjøre, å gjennomføre enhetsaktivitet og arrangementer, og på nye måter sikre tilgangen på åpne og trygge møteplasser for barn og unge i sommer og så lenge det er behov.
  • Å være særlig våkne for og stå opp for unge som nå sliter, og ikke være redd for å ta kontakt med dem for å høre hvordan de har det. 
  • Å melde fra til barnevernet dersom du er bekymret for at et barn er utsatt for omsorgssvikt: Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

ARBEIDSFORHOLD 

Alle ansatte i KFUK-KFUM som arbeider i kontorfellesskap, skal arbeide hjemmefra. Dersom felles kontorlokaler benyttes etter avtale med nærmeste leder, må ansatte sikre at det er mulig å holde én meter avstand hele arbeidsdagen, og (så langt det lar seg gjøre) unngå bruk av kollektivtransport til og fra jobb.

Ansatte med særlige omsorgsforpliktelser på grunn av korona-pandemien gis mulighet til å tilpasse arbeidstiden/evt. redusere arbeidstid slik det praktisk er mulig uten økonomiske konsekvenser for den enkelte. Dette avtales med nærmeste leder.

Fysiske møter kan gjennomføres så lenge alle smittevernkrav er oppfylt: En meters avstand, god håndhygiene, åpne rengjorte lokaler/utendørs. Reiser skal helst ikke skje med kollektive transportmidler (fly, tog, buss).

All øvrig møtevirksomhet skal skje digitalt, fortrinnsvis gjennom Hangout. Ved behov for tilrettelegging av arbeidssituasjonen eller andre spørsmål, kontakt nærmeste leder.


ÅPNE BARNEHAGER OG FOLKEHØGSKOLER

Våre åpne barnehager holder åpent dersom det er godkjent av kommunale myndigheter. Våre folkehøgskoler gir egne retningslinjer.


Øystein Magelssen
Generalsekretær


til toppen
Ikon