HÅNDTERING AV CORONA-PANDEMIEN FOR KFUK-KFUM


Til alle ansatte og frivillige medarbeidere i KFUK-KFUM 

Den pågående korona-pandemien får omfattende følger for vårt arbeid i KFUK-KFUM som overalt ellers i samfunnet. Vår hovedregel er at vi følger vi de råd og pålegg som gis fortløpende av Folkehelseinstituttet og fra den enkelte kommuneledelse / lokale smittevernmyndighet. Alle som er ansatte eller har et frivillig lederansvar i KFUK-KFUM Norge skal følge dette:

AKTIVITETER OG DAGSARRANGEMENTER  

 • Alle lokale aktiviteter og dagsarrangementer i våre enheter og virksomheter kan nå gjennomføres under forutsetning av at det totalt er inntil 50 personer (til 14. juni) / inntil 200 personer (fra 15. juni), at arrangør har oversikt over hvem som deltar, og ellers alle smittevernkrav er oppfylt: En meters avstand, god håndhygiene, åpne rengjorte lokaler/utendørs.
 • LNU og Frivillighet Norge har etablert en smitteveileder for frivilligheten og lokale foreninger. Les gjerne gjennom for å få gode råd og tips. Frivillighet Norge og LNUs veileder finner du her.
 • Deler av vårt lokale arbeid skjer i menighetshus og kirker som del av Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid. Kirken har nå utgitt en egen smittevernveileder med nødvendige rutiner for dette arbeidet som våre ansatte og frivillige ansvarlig voksenledere skal kjenne til. Denne veilederen finner du her.
 • Våre åpne barnehager åpnes dersom det godkjennes av kommunale myndigheter. 
 • Våre folkehøgskoler gir egne retningslinjer.

Leirer og andre arrangementer med overnatting:

 • KFUK-KFUM vil prioritere innsats og ressurser for barn og ungdom som denne sommeren særlig trenger det. Vi vil derfor på en egen side, informere om hvilke nye arrangementer og tiltak KFUK-KFUM vil gjennomføre i sommer som alternativ til avlyst aktivitet. Denne siden finner du her
 • Påbudte nasjonale og kommunale smittevernrestriksjoner for sommeren gjør det dessverre(!) ikke mulig å gjennomføre mange planlagte store og mellomstore leirer og andre arrangementer med overnatting i perioden fram til 31. august. Dette gjelder:
  - Camp Norefjell 
  - 50+ / sommerleir for voksne på Knattholmen
  - KFUK-KFUM Campen I, II og III på Knattholmen
  - Ferie For Alle I og II på Knattholmen
  - Knøttenatt, Tria-leirer og Ten-leir på Knattholmen
  - Trialeir på Strandheim
  - Sommertreff på Risøya
  - Trialeir og ungdomsleir på Tjellholmen
  - Barneleirer på Nesholmen
  - Sensommertreff I og II på Rødungstølen
  - Ten Sing-Seminar på Sunnmøre Folkehøgskole
 • Andre lokale leirer og arrangementer som ikke er nevnt over, vil bli løpende vurdert. KFUK-KFUM vil alltid forsøke å svare opp barn og unges behov, og ønsker der det er mulig å tilpasse aktiviteten, eventuelt utsette aktivitet. Informasjon om disse vil bli kommunisert ut av lokal arrangør etter avtale med forbundets ledelse.
 • Disse leirene kan pr. i dag gjennomføres i henhold til påbudte smittevern- restriksjoner:
  - Ungdomsleir og familieleir på Folkehøgskolen Nord-Norge
  - Lederkurs for Unge Voksne på Sunnmøre Folkehøgskole 

VI SVARER PÅ BARN OG UNGES BEHOV

Med nedstengningen av Norge stengte alle våre fysiske møteplasser, og nå begynner vi å forsiktig starte opp. KFUK-KFUM trengs mer enn noen gang nå når barn og ungdom igjen skal få møtes. Frivillige og ansatte i KFUK-KFUM oppfordres derfor til:

 • Så langt det lar seg gjøre, å gjennomføre enhetsaktivitet og arrangementer, og på nye måter sikre tilgangen på åpne og trygge møteplasser for barn og unge i sommer og så lenge det er behov.
 • Å være særlig våkne for og stå opp for unge som nå sliter, og ikke være redd for å ta kontakt med dem for å høre hvordan de har det. 
 • Å melde fra til barnevernet dersom du er bekymret for at et barn er utsatt for omsorgssvikt:
 • Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

ANSATTES ARBEIDSFORHOLD INNTIL VI GIR NYE RETNINGSLINJER

 • Alle ansatte i KFUK-KFUM som arbeider i kontorfellesskap oppfordres fortsatt til å arbeide hjemmefra. Dersom felles kontorlokaler benyttes etter avtale med nærmeste leder, må ansatte sikre at det er mulig å holde én meter avstand hele arbeidsdagen, og (så langt det lar seg gjøre) unngå bruk av kollektivtransport til og fra jobb.
 • Ansatte med særlige omsorgsforpliktelser på grunn av korona-pandemien gis mulighet til å tilpasse arbeidstiden/evt. redusere arbeidstid slik det praktisk er mulig uten økonomiske konsekvenser for den enkelte. Dette avtales med nærmeste leder.
 • Fysiske møter kan gjennomføres så lenge alle smittevernkrav er oppfylt: En meters avstand, god håndhygiene, åpne rengjorte lokaler/utendørs. Reiser skal helst ikke skje med kollektive transportmidler (fly, tog, buss).
 • All øvrig møtevirksomhet skal skje digitalt, fortrinnsvis gjennom Hangout. 

Ved behov for tilrettelegging av arbeidssituasjonen eller andre spørsmål, kontakt nærmeste leder.

Øystein Magelssen
Generalsekretær