20 % flere medlemmer nytt mål å strekke seg etter

KFUK-KFUM skal vokse og bli 20% flere medlemmer de neste to åra. Det var det overordnede toårsmålet Landsmøtet 2017 gikk inn for. I tillegg vedtok delegatene sju mål for hvordan organisasjonen i alle ledd skal jobbe for å nå dette målet, slik som å ledertrene flere unge mennesker, og styrke samhandlingen i hele KFUK-KFUM og ha gode systemer og rutiner for medlemsrekruttering.

I sakspapirene som ble sendt ut i forkant av Landsmøtet, kunne man lese Forbundsstyrets forslag til mål for perioden 2017-2019:

Vi inkluderer flere unge mennesker i fritidsaktiviteter og fellesskap og har 20 % større medlemsmasse ved å 

 1. Styrke satsningen på ungt lederskap ved å utvikle og gjennomføre ledertreningsprogrammer for flere unge i kirke og samfunn 
 2. Etablere mer forebyggende diakonalt arbeid blant unge mennesker, herunder å ha etablert KFUK-KFUM Forandringshus som en inkluderende livsynsåpen arena for unge mennesker, i fem norske byer 
 3. Forsterke samhandlingen med Den norske kirke ved å aktivt søke nytt samarbeid om medlemsbasert barne- og ungdomsarbeid, lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 4. Videreutvikle eksisterende og nye programmer for musikk og kultur blant barn og ungdom, med særlig vekt på fornyelse og nyetablering av Ten Sing i hele landet. 
 5. Gi flere unge mennesker innsikt i sammenhengen mellom tro og globalt engasjement. Vi vil skape flere møteplasser mellom ungdom på tvers av kultur- og landegrenser, og nye arenaer for unge menneskers engasjement for rettferdighet og fred. 
 6. Styrke samhandlingen i hele organisasjonen og ha gode systemer og rutiner for rekruttering av enheter, medlemmer og givere. 

- Vi kan gjøre det sammen

Leder av Forbundsstyret Helge Taranrød (56) tok opp saken om nye toårsmål allerede i sin tale til Landsmøtet. - Mitt ønske er at det er flere medlemmer det skal handle om de neste to åra. - Det er ikke det at vi er en liten og puslete organisasjon. Til sammenlikning kan jeg for eksempel nevne at AUF er 14.000 medlemmer. Men vi kan bli enda mer synlige og vi kan bli enda flere. Jeg ønsker et go på at alle i KFUK-KFUM skal jobbe med medlemskap i kommende toårsperiode. Vi kan ikke sende denne bestillingen inn til Forbundskontoret. Å bli 20% flere innen landsmøtet 2019 er et ambisiøst mål, men vi skal gjøre det sammen - ansatte og frivillige.  Da saken ble åpnet etter pausen innledet styrelederen med å understreke at toårsmålene ikke skal si alt KFUK-KFUM skal holde på med, men uttrykke det man ønsker å prioritere. - For vi kan ikke gjøre alt, vi må gjøre det som er viktigst. 

bedre opplæring og retningslinjer for frivillige

Programutvalgets Maria Saxegaard gikk på talerstolen for å få inn en protokolltilførsel til mål nummer en om bedre ivaretakelse av frivillige. Den lød slik:

I utviklingen av ledertreningsporgrammer må det  sikres at frivillige og ledere rustes til å møte barn og unges behov og vikrelighet. GJennom våre programmer og vårt voksende diakonale arbeid møter vi sårbare unge mennesker og bagasje. Våre frivillige må få bedre opplæring i, og tydelige retningslinjer for hvordan ta videre saker de invovleres i slik at de ikke blir sittende med et ansvar de ikke skal ha. Ledertreningen vil gjennom dette styrke ivaretakelse av våre ledere og frivillige. 

Lederskap på tvers av generasjoner

KFUK-utvalget hadde meldt inn et forslag til endring av mål nummer en i form av et tillegg. Tillegget lød slik: 

Utrede hvordan en tenkning og modell for intergenerasjonelt lederskap kan implementeres i KFUK-KFUMs strukturer.

KFUK-utvalgets delegat Tora Bjørnøy Lalim (27) understreket i sitt innlegg viktigheten av å sikre at både det unge lederskapet OG lederskapet til dem med litt lengre erfaring er representert i vår organisasjon. Hun viste til at Verdens KFUK har tatt intergenerasjonelt lederskap inn i sin langtidsstrategi og at KFUK-KFUM som medlem i verdensforbundet er forpliktet til å benytte den samme tenkningen hos oss.

Forpliktende klimatiltak

Elise Håland Knutsen fra Haugaland KFUK-KFUM, Benedicte Steinbakk fra Nordland KFUK-KFUM, programutvalget og ledertreningsutvalget ønsket et nytt sjuende klimamål inn i tillegg til Forbundsstyrets foreslåtte seks:

Utarbeide forpliktende klimatiltak til alle regionale og nasjonale arrangement. I tillegg vil vi styrke engasjementet for lokale og globale klimasaker.

I tillegg hadde Benedicte og Elise utarbeidet et forslag til hvordan en klimaplan for et arrangement kunne se ut, som de og 17 andre delegater ønsket som en protokolltilførsel.  

Vekst i fokus og klimakamp

Forsamlingen var lydhør da mange tegnet seg til innlegg også i denne saken, om enn ikke like mange som til generaldebatten rundt vårt programarbeid i tilknytning til toårsmeldingen to dager tidligere. Flere av talerne uttrykte enighet om viktigheten av å vokse. Noen stilte spørsmål om hva slags support Ten Sing og klubb kunne få for å øke med for eksempel 5 medlemmer. Andre kom med konkrete forslag til bedre PR-arbeid lokalt for å skape vekst. 

Både generalsekretær Øystein Magelssen, medlem i styret av Verdens KFUK Caroline Midthun Rostrup og forbundsstyremedlem Helge Flø berømmet innsatsen Benedicte og Elise hadde lagt ned i endringsforslaget og klimaplanen. Men noen pekte på at dette heller burde komme med i den kommende programavtalen med KFUK-KFUM Global, andre at dette var noe  politisk utvalg for klima- og miljørettferdighet burde behandle videre. 

Benedicte Steinbakk ga seg imidlertid ikke, og etter flere flammende innlegg endte det med at Landsmøtet gikk inn for dette sjuende klimamålet, med 63 av 87 stemmer for, 21 mot og 3 blanke stemmer. Også KFUK-utvalget vant gehør for sitt forslag om å legge til et moment om intergenerasjonelt lederskap. 64 av 87 stemmer var for, 18 stemte mot og 5 stemte blankt

Da protokolltilførselen om bedre ivaretakelse av frivillige ble vektet, fikk den 78 av 87 stemmer, 6 stemte mot og 3 blankt.

Protokolltilførselen til mål 7 om forpliktende klimatiltak ble også vektet, og fikk 64 av 87 stemmer, 16 var mot og 7 stemte blankt.

4 delegater om sin Landsmøteopplevelse

Elise,19 år, Haugaland KFUK-KFUM

Hvordan har det vært  å være her på Landsmøtet? Kjempe kjempe kjempegøy! Jeg er veldig positivt overrasket. Jeg føler meg enda mer hørt enn jeg hadde forventet.

Hva synes du om valget av nytt Forbundsstyre? Helt perfekt! Kjempebra! Jeg tenker at det er viktig å få inn unge folk som kan bidra mer til rekruttering enn voksne.  Vi har mange flinke folk i staben og jeg tror at protokolltilførselen om at Forbundsstyret  bør kalle inn første vara til styremøtene vil kunne sikre at styret får den kompetansen  det trenger.

Hva synes du om de nye toårsmålene? Jeg er veldig fornøyd! Med en gang jeg leste dem tenkte jeg at de var litt vanskelige, men så leste jeg dem igjen, og da syntes jeg at de var gode. 

Hvilke av dem er spesielt aktuelle hos dere? I Haugaland så er vi ganske flinke på lederkurs, men det har vært etterspurt å gjøre det lettere for de ansatte å holde disse kursene.

Og så fikk du gjennom forslaget om et eget klimamål? Ja, jeg ble skikkelig sjokka! Jeg hadde forventet meg mye mer motstand, men det viser jo at det er et større klimaengasjement blant ungdommene på landsmøtet enn jeg hadde trodd, og at det hjelper å ha mer fokus på løsninger enn problemer. Jeg la meg klokka to i natt, så det har vært lite søvn, mye gøy og mye arbeid - men det var absolutt verdt det.

Petter, 16 år, Blessing Ten Sing (i FANA utenfor Bergen)

Hvordan har det vært å være her på Landsmøtet? Lærerikt. Jeg har fått se på hvordan KFUK-KFUM blir styrt, og det har både vært gøy, litt tungt og lærerikt. 

Hva synes du om valget av nytt Forbundsstyre? Jeg syns det så ut som en god blanding av gode folk. Benkeforslaget om å få inn Steffen (Steffen Søvik, Fana Unge Voksne red. anm.)  på fast plass i styret gikk ikke igjennom, men han blir jo vara, så han kan jo få litt innflytelse likevel. Jeg er fornøyd med at styret ble såpass ungt, for vi er jo en ungdomsorganisasjon, og det er ingen som vet bedre hva ungdom vil, og da er jo det bedre enn om en haug med 50-åringer skal sitte å bestemme. 

Hva synes du om de nye toårsmålene? De virket bra, særlig nå som vi fikk inn dette med klima. Det er jo viktig å gjøre noe med klimaendringene så folk som kommer etter oss også kan ha et bra liv. 

Er det noen av målene du som er spesielt aktuelle hos dere? Vi har få eldre ledere, den eldste hos er 19 år i tillegg til den ansvarlige voksenlederen. Jeg tror det hadde vært bra om det ble utviklet et ledertreningsprogram for Unge Voksne i Fana, noe som kunne komme etter MILK og LIV-kursene. Det kan vi gjerne samarbeide med ansatte i KFUK-KFUM om. 

Maja Kathrine, 16 år, Lier Ten Sing

Hvordan har det vært å være her på Landsmøtet? Jeg får mange nye ideer og jeg får lyst til å gjøre noe med engang. Her er mange kreative innspill, og jeg møter mange nye folk. Det er inspirerende, utfordrende og koselig å være her.

Hva synes du om valget av nytt Forbundsstyre? Det er et veldig ungt styre. Det er jo bra med mange unge folk i styret, men jeg tenker at litt flere litt eldre folk hadde vært enda bedre. Det må være balanse mellom det unge ansvaret og det voksne nærværet. Sammenliknet med valget på forrige Landsmøte så er det en stor forandring, men jeg vet ikke om det er positivt.

Hva synes du om de nye toårsmålene? Jeg synes det er fint at det er et overordnet mål og flere undermål om hvordan man skal nå målet om 20% flere medlemmer. Det gjør det ryddig og lettere for enheter og kretser å bruke.

Er det noen av målene du som er spesielt aktuelle hos dere? Samarbeidet med den norske kirke i Lier Ten Sing er egentlig nokså positivt. Men vi kan absolutt bli bedre på å spre ordet om Ten Sing som en fritidsaktivitet og ikke bare et konfirmasjonstilbud.

Martin Berge, 17 år, Førde Ten Sing

Hvordan har det vært å være her på Landsmøtet? Jeg synes det har vært inspirerende. Det er ikke ofte jeg er med på sånt. Hva mener du med "sånt"?  Det å delta i debatter og stemme over ting.

Hva synes du om valget av nytt Forbundsstyre? Jeg liker at det er ungt. Det er best at unge leder en organiasjon som er for unge. Samtidig er det jo litt blanda da, og det tror jeg er bra.

Hva synes du om de nye toårsmålene? Jeg  synes toårsmålene var fine. Jeg tror de kan være utfordrende og god for organisasjonen.

Er det noen av målene du som er spesielt aktuelle hos dere? Hos oss har Ten Sing god kontakt med kirka. Men vi trenger å gjøre Ten Sing mer kjent. Det er ikke så mange som vet om Ten Sing, og de fleste begynner fordi familien deres har vært med eller fordi de har blitt rekruttert som konfirmanter. Jeg tenker det er viktig å få frem at Ten Sing ikke bare er trosopplæring men et bra fritidstilbud.


KFUK-KFUMs nye toårsmål 2017-2019

Vi inkluderer flere unge mennesker i fritidsaktiviteter og fellesskap og har 20 % større medlemsmasse ved å 

 1. Styrke satsningen på ungt lederskap ved å utvikle og gjennomføre ledertreningsprogrammer for flere unge i kirke og samfunn. Utrede hvordan en tenkning og modell for intergenerasjonelt lederskap kan implementeres i KFUK-KFUMs strukturer.
 2. Etablere mer forebyggende diakonalt arbeid blant unge mennesker, herunder å ha etablert KFUK-KFUM Forandringshus som en inkluderende livsynsåpen arena for unge mennesker, i fem norske byer 
 3. Forsterke samhandlingen med Den norske kirke ved å aktivt søke nytt samarbeid om medlemsbasert barne- og ungdomsarbeid, lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 4. Videreutvikle eksisterende og nye programmer for musikk og kultur blant barn og ungdom, med særlig vekt på fornyelse og nyetablering av Ten Sing i hele landet. 
 5. Gi flere unge mennesker innsikt i sammenhengen mellom tro og globalt engasjement. Vi vil skape flere møteplasser mellom ungdom på tvers av kultur- og landegrenser, og nye arenaer for unge menneskers engasjement for rettferdighet og fred. 
 6. Styrke samhandlingen i hele organisasjonen og ha gode systemer og rutiner for rekruttering av enheter, medlemmer og givere. 
 7. Utarbeide forpliktende klimatiltak til alle regionale og nasjonale arrangement. I tillegg vil vi styrke engasjementet for lokale og globale klimasaker.