INNSPILL TIL STORTINGSPROGRAM

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. Vi er del av YMCA - som er verdens største ungdomsbevegelse, og YWCA - verdens største kvinnenettverk. Vi takker for muligheten til å komme med innspill:

Justis og beredskap 

 • Etablere et nasjonalt program for avhoppervirksomhet innen voldelig ekstremisme og gjengkriminalitet i et samarbeid mellom frivillige og offentlige aktører 
 • Bekjempe raseprofilering i politiets arbeid 
 • Gi amnesti til papirløse som ikke kan returneres
 • Sikre at politiet har kapasitet til å arbeide med forebyggende virksomhet.

Helse og omsorg

 • Ungdom og rus: Styrke det forebyggende arbeidet med en handlingsplan
 • Tilgjengelige helsesykepleiere eller sosiallærere på alle skoler
 • Styrke veiledningstilbud innen seksuell helse for ungdom
 • Få mer kunnskap om sammenhengen mellom skjerm- og mediebruk, og unges helse
 • Styrke arbeid mot ensomhet ved å sikre at unge har åpne møteplasser i lokalsamfunnet

Familie og kultur 

 • Etablere en nasjonal tilskuddsordning for drift av åpne kultur- og aktivitetshus for ungdom som driver målrettet forebyggende arbeid
 • Etablere en nasjonal tilskuddsordning for kulturskoler drevet av frivillige og ideelle aktører etter modell fra barnehageløftet 
 • Øke rammen til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner på regionnivå, samt sikre en forutsigbar og enhetlig forvaltning i hele landet.
 • Motarbeide forskjellsbehandling av kristne barne- og ungdomsorganisasjoner i offentlig forvaltning.
 • Styrke Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntekt
 • Styrke målrettede tiltak rettet mot barn og unge i utenforskap
 • Styrke arbeidet for barn som blir etterlatt i utlandet mot sin vilje
 • Styrke tiltak som motarbeider negativ sosial kontroll 
 • Styrke tiltak som vil bygge kunnskap om rasisme og dens konsekvenser
 • Redusere språkkrav for innvandrere og flyktninger som søker om statsborgerskap
 • Utarbeide en handlingsplan for å forebygge hatkriminalitet
 • Styrke innsatsen mot kroppspress 
 • Styrke oppfølgingen av unge par som opplever samlivsbrudd
 • Sikre ung medvirkning i demokratiet. Barn og unge må få muligheter til å påvirke sin egen hverdag

Arbeid og sosial 

 • Styrke arbeidet med lavterskel ungt entreprenørskap
 • Få mer kunnskap om unge NEETs (Not in Education, Employment, or Training)

Utdanning 

 • Legge til rette for etablering av folkehøgskoler med 16 års aldersgrense
 • Styrke folkehøgskolenes rolle som et ledd i å fullføre skoleløpet
 • Styrke samarbeidet mellom skole og fritid som et virkemiddel for å øke gjennomføringsgraden


Vennlig hilsen 

Øystein Magelssen
Generalsekretær, KFUK-KFUM Norge


Filer for nedlasting