Månedsinfo mai 2018


Kirkens Unge 

Øystein Magelssen, generalsekretær Norges KFUK-KFUM 

Jeg tror plattformen «Kirkens Unge» kan representere et viktig vendepunkt – dersom vi i KFUK-KFUM og kirken selv vet å benytte sjansen! Vi er nå i dialog med KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) om å utarbeide gode og ryddige maler for mer forpliktende samhandlingsavtaler mellom KFUK-KFUM og kirken, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette skal etter planen være klart til høsten, og bli viktige verktøy for at plattformen skal bli mer enn fagre ord. 

På vegne av KFUK-KFUM besøkte jeg i 2016/17 bispedømmene i Den norske kirke. Det ble åpne og ærlige samtaler med biskop og de fleste steder også alle proster og fagstab, om kirkens evne til å være et hjem for unge mennesker. Vi drøftet lokale utfordringer og behov. Forholdene er varierte og bildet nyansert. En del tendenser går igjen. Slett ikke alt er bare oppløftende.


Til tross for mer enn 2 milliarder «trosopplæringskroner» siden 2004 og en rekke gode tiltak og prosjekter, er det frivillige kontinuerlige arbeidet blant barn og ungdom i menighetene svekket. I enkelte bispedømmer er det helt fraværende i omlag halvparten av soknene.

Det er flere årsaker til dette, men også muligheter for endring og ny vekst. Et springende punkt er at vi i trosopplæringen, som i mye annet kirkelig arbeid, har gjort oss for avhengig av ansatte for at noe skal skje. Det viktigste en lønnet medarbeidere i kirken kan gjøre er å mobilisere frivillighet, lokalt eierskap og entusiasme, i tillegg til å bidra med sin særlige kompetanse. Et avgjørende moment i denne sammenheng er å åpne for en mer forpliktende og dynamisk samhandling mellom kirken og de frivillige organisasjonene.

Elleve av våre kristne organisasjoner har gått sammen om «Kirkens Unge - strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den norske kirkes barne- og ungdomsarbeid». Den ble offentliggjort i januar etter en lang og konstruktiv prosess som KFUK-KFUM tok initiativet til og ledet. Plattformen innebærer en avklaring organisasjonene imellom og legger grunnlaget for en ny samhandling med kirken.

Samlingen om denne plattformen er et lite stykke norsk kirkehistorie. «Vår felles visjon er viktigere enn innbyrdes forskjeller. Det står om kirkens diakonale og misjonale evne, barn og ungdoms tro og engasjement, og rekruttering til liv og tjeneste i kirken.» (Fra Kirkens Unge, pkt. 4.)

Fra KFUK-KFUM har vårt initiativ til å etablere plattformen, vært båret av tre avgjørende ambisjoner:

  • Lojalitet overfor Den norske kirke. At vi i vår samhandling med kirken ikke har noen annen agenda enn å bygge en kirke som evner å være et hjem for unge mennesker.
  • At alt kontinuerlig barn og ungdomsarbeid i menighetene er organisert i en av organisasjonenes medlemsbaserte arbeid.
  • Frihet til å kunne inngå forpliktende samhandlingsavtaler med kirken - lokalt, regionalt og nasjonalt – om satsinger, prosjekter og arbeidsområder. 

Organisasjonene som forplikter seg til «Kirkens Unge»:
Norges KFUK-KFUM, Norges KFUK-KFUM-speiderne, Acta – Barn og unge i Normisjon, KRIK – Kristen idrettskontakt, Norges kristelige skoleungdomslag, Norsk Luthersk Misjonssambands Barne- og Ungdomsorganisasjon, Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon, return2sender – Den norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse, Skjærgårds LIVE, Ung kirkesang, og Søndagsskolen Norge


salmekurs for band

Av Espen Amundsen, programkoordinator for musikk 

Mandag 14. mai samlet ungdomsmusikere fra ulike Ten Sing grupper seg til salmekurs i Majorstua Kirke. I regi av KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Kulturskole ble det arrangert kurs i hvordan å spille salmer i bandsammenheng.

Bakgrunnen for kurset er et ønske om å inspirere ungdom til å ta i bruk salmer og gi dem nye musikalske uttrykk.

Å spille til salmer i en bandsetting kan by på noen utfordringer. Selv om Salmeboken nå finnes i en besifret versjon (med akkorder), er det ikke bare å sette seg ned å spille. Hyppige akkordskifter, koralharmonisering og tonearter som ikke er tilpasset bandinstrumenter kan gjøre at det å spille på en ungdomsgudstjeneste ikke nødvendigvis er en enkel oppgave for et Ten Sing band.


På kurset fikk ungdommene lære nyttige metoder for å tilpasse salmene og å tilføre salmene elementer fra popmusikken som både gjør det enklere å spille og musikken mer tilgjengelig for målgruppen. Det ble prøvd ut ulike arrangementer og alle fikk spille og lytte til hva som skjedde med musikken når man prøvde ut de ulike variantene.

I tillegg til å prøve ut tradisjonelle salmer, ble det tematisert hva en salme er. Hvilken funksjon den skal fylle og hva slags låter som kan fungere som en salme, men som ikke nødvendigvis er skrevet som en.

Ønsker dere kurs hos dere til høsten? Ta kontakt med Espen.

Kurset er støttet av LNU (Landrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)


Ynglingen «vikarbyrå» til tjeneste 

Av Hans Martin Vilberg og Geir Bjørnar Smebye, hhv. daglig leder og styreleder i Hamar KFUK-KFUM, Ynglingen

Hamar og Vang menighetsråd sponser 30% av stillingen til daglig leder i hovedforeningen Hamar KFUK-KFUM, Ynglingen. Det gjør at daglig leder, Hans Martin Vilberg, ukentlig deltar på stabsmøter i kirken. Det skulle vise seg å lønne seg - bokstavelig talt!

Fra og med nyttår skulle kateketen i Hamar og Vang menigheter ha farskapspermisjon. Det var behov for en vikar ett halvt års tid. Idéen kom raskt: «Hva om ikke Hamar KFUK-KFUM, Ynglingen, søker på stillingen...!» Så vidt oss bekjent, er ikke dette blitt gjort på lignende måter tidligere.

Vikarene

I hovedforeningen har vi mange menneskelige ressurser med bred (kirkelig) bakgrunn, alt fra bl.a. pensjonerte prester via kateketer til lærere og speiderledere. Vi spurte 6 av våre medlemmer om et aldri så lite dugnadsoppdrag mot en mindre økonomisk kompensasjon. (fra venstre på bildet):

Nils Kristian Lie - pensjonert domprost. Utfører kirkelige handlinger, slik at kapellanen kunne «kjøpes fri» til mer administrerende oppgaver i forhold til konfirmantarbeidet.

Lene Jevnesveen - studerer master i ergoterapi, vaktmestere på Ynglingen og speiderleder. Trosopplæring som arbeidsområde.

Eirik Røraas - lærerstudent, vaktmestere på Ynglingen og speiderledere med bakgrunn fra ledertreningsarbeid på Gjøvik. Ledertrening som arbeidsområde.

Iver Mosvold - pensjonert kateket. Konfirmantarbeid som arbeidsområde.

Geir Bjørnar Smebye - pensjonert lærer og fagforeningsmann, tidl. barnekor- og tensingleder. Styreleder i Hamar i KFUK-KFUM, Ynglingen, vikarorganist og en altmuligpotet i dette arbeidet.

Hans Martin Vilberg - mastergrad i musikkterapi og tidligere tensingleder, nå daglig leder i Hamar KFUK-KFUM, Ynglingen med koordinerende rolle inn mot kateketvikariatet.

søknadsprosessen

Per Erik Engdal, sokneprest i Hamar menighet, sier følgende som den originale løsningen: «Det var som ventet knyttet stor spenning til om vi ville få kvalifiserte søkere til et så kort vikariat. Hvor store ressurser må vi bruke for å sette et nytt menneske i stand til å utføre et bredt spekter av oppgaver, i de fleste tilfeller i et tverrfaglig samspill? En av søkerne denne gangen bemerket. En organisasjon vi kjente hadde levert en god søknad. I vår situasjon hadde vi også den store fordelen av at tidligere medarbeidere i menigheten var blant de som stilte sine tjenester til rådighet gjennom KFUK-KFUM på Hamar. Fremdeles var det innvendinger – vi var avhengige av et sterkt koordinerende ledd siden mange skulle dele på tjenestene. Dette hadde søkeren en god løsning for. Det vi til slutt fikk, var en vikarløsning hvor vi brukte mindre ressurser på koordinering og opplæring, og fikk god utnyttelse av de timene som ble fakturert. Til enkelte oppgaver kunne flere personer bidra der vi ellers bare hadde hatt en medarbeider. Sammen med intern omfordeling av ansvar, ble dette en god totalløsning for oss. KFUK-KFUM leverte preste- og katekettjenester til gudstjenester, kirkelige handlinger og andakter. Vi fikk god faglig bistand til gjennomføring av konfirmasjonsundervisning, trosopplæringstiltak og fasteaksjon. Dette var en god og trygg hjelp i en periode med flere vakanser.»

Resultatet ble dermed en suksess. Kirken fikk dekket sine behov og dugnadsgjengen stortrivdes i utfordringene de ble gitt! Økonomisk sett har Ynglingen her gjort en bra deal! På leting etter diverse inntektskilder, er dette noe av det bedre vi har oppnådd.

veien videre

Vikarene tar gjerne på seg flere oppgaver og planen er å utvide det geografiske området til kretsplan. Men hvorfor stoppe opp ved kateketvikariat? Nei, vi kan tenke å på på oss oppdrag som organist, prest, diakon, kirketjener…you name it! I Norges KFUK-KFUM har vi store muligheter til å utforme pakkeløsninger ut i fra ulike behov, hvem tar ballen videre? Vi tror nemlig ikke det er siste gang noen i vår organisasjon vikarierer i kirkelige tjenester!


5.1 MOMSKOMPENSASJON 

Av Pål Pernes, økonomisjef 

Fristen for innlevering av de interne momssøknadene er satt til 30. juni. Det vil bli lagt ut/sendt mer detaljert informasjon i god tid før fristen. Krav til underenheter som ønsker å søke om momskompensasjon:

• Må være registrert i enhetsregisteret og det kan komme krav om å være registrert i frivillighetsregisteret. De fleste enheter som søkte i 2017 var allerede registrert i frivillighetsregisteret. https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding 

• Godkjent årsregnskap til forbundskontoret innen 30. juni. 

• Protokoll fra årsmøte til forbundskontoret innen 30. juni. 

 • Rapport fra underledd til sentralledd (anbefalt)

Spørsmål vedr. momskompensasjon kan rettes til;
Pål Pernes 916 53 226, pernes@kfuk-kfum.no 

 Vedlegg: skjema for rapportering fra underledd til sentralledd. 


 5.2 Landsmøte 2019

Av redaksjonen 

Datoer for Landsmøtet 2019 er fredag 3.5.19 – søndag 5.5.19, med demokratikurs torsdag 2.5.19. Lokasjon: Oslo
Frist for å melde inn saker er 30. november 2018. 


5.3 Styrekurs og samhandlingsmøte for forbundsstyret og styreledere i kretser og hovedforeninger

Av redaksjonen   

Dato for samhandlingsmøtet er mandag 29.10. kl. 11:00 – 16:00
Med styrekurs for styreledere med ansatte: mandag 29.10. kl. 8:30 – 10:30. Sted: Oslo

Forbundsstyret ønsker å understreke viktigheten av at alle styrer er representert på samhandlingsmøtet, og ber om at et styremedlem deltar dersom leder eller nestleder er forhindret fra å komme.

I forbindelse med samhandlingsmøtet arrangeres et to-timers styrekurs for styreledere i kretser og hovedforeninger med fokus på det å ha ansatte. Kurset vil, med utgangspunkt i styreveilederen, gi en innføring i hva det vil si å være styreleder i en krets/hovedforening med ansatte, inkl. gjeldende vedtak, prosedyrer og avtaleverk. Kurset vil være mandag 29.10. kl. 8:30 – 10:30.


ALLEMED

Av Kristin Kaldestad Urrang, prosjektleder ALLEMED 

Vennskap, moro, opplevelser, glede, trygghet, tilhørighet. Å ha en aktiv fritid og delta i fellesskapet sammen med andre, er en viktig del av oppveksten for barn og unge. Samtidig vet vi at det som er en selvfølgelighet for mange, ikke gjelder for alle.

stå opp for andre

Antall barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Når familiens økonomi er presset, går det utover barnas mulighet til å delta i fritidsaktivitet. I Norge er det et mål at alle barn skal få mulighet til å jevnlig delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale situasjon. Skal målet nås, må både frivillighet og kommune gjøre en innsats hver for seg og sammen.

allemed-besøk i 40 kommuner

Høsten 2018 reiser ALLEMED-sekretariatet ut til 40 kommuner for å gjennomføre ALLEMED-dugnad, enten internt i kommunen eller mellom kommune og frivillighet. I dugnaden brukes dialogverktøyet ALLEMED for å skape refleksjon, bevissthet og konkrete ideer til hvordan kommunen kan jobbe internt og sammen med frivilligheten slik at alle barn får muligheten til å delta i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens situasjon.

Det er kommunene selv som melder sin interesse om de ønsker besøk av ALLEMED, og avgjør om de ønsker å gjennomføre dugnaden internt i kommunen eller sammen med frivilligheten.

hva kan vi gjøre hos oss?

Sosial eksklusjon er en av utfordringene som Norges KFUK-KFUM har fokus på i sin langtidsstrategi.

Lokale grupper og menigheter kan selv bidra til å hindre at økonomi blir en ekskluderende faktor. KFUK-KFUM oppfordrer alle lokale enheter til å benytte gratisverktøyet ALLEMED.no for å finne ut hva de selv kan gjøre for å senke de økonomiske barrierene og skape et inkluderende fellesskap.

I tillegg oppfordrer vi kretser og hovedforeninger til å ta kontakt med sine lokale kommuner, og etterspør hva som skjer på kommunalt plan for å sikre at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktivitet. Vi vi gi særskilt beskjed til de kretsene og hovedforeningene som vil få besøk av ALLEMED i sin kommune.


Lederskap i villmark - men ikke på villspor

av Ingvild Storvoll, programutvikler for ungt lederskap

4.mai fylte Forandringshuset Grønland 2 år. Et jubileum det er både blest og futt over. Samme kveld oppnår Forandringshuset en ny milepæl – overnattingstur for første kull av Lederakademiet med ledertreningshelg i Ytre Enebakk.

 

En gjeng med seks kursdeltakere og to ledere har tatt turen med soveposer og skrivesaker til Lyseren Leirsted - en perle av de sjeldne naturmessig og flotte fasiliteter med hytter, lavvo, bålplass og innsjø. Seks, av totalt ni deltakere som har fulgt et ettårig ledertreningsprogram, er samlet for avsluttende kurssamling.

Mpower, som kurset har endret navn til, er et ettårig ledertreningsprogram for unge mennesker mellom 15 og 25 år. Oppsettet har hentet inspirasjon fra vår svenske partner Fryshusets ledertreningsprogram med samme navn, og noe fra Norges KFUK-KFUMs eget Ledere i vekst. Gjennom 8 moduler vil de bygge seg selv som leder, bygge på med verktøy og metoder som det er ønskelig at de kan bruke for å forme sine omgivelser. Undervisningsdelen er samlingsbasert og parallelt får hver deltaker tildelt sin egen mentor. Etter endt opplegg vil hver deltaker gjennomføre en frivilligtjeneste som praksisoppgave på Forandringshuset. Programmet er i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.


Vi feirer at vi har gjennomført et nytt ledertreningsprogram som det første fra Forandringshuset Lederakademi. En av de største opplevelsene gjennom dette året er å møte en veldig sammensatt gjeng med veldig ulik bakgrunn og erfaring – og at de møttes og ble en læringsgruppe. Det at vi også fikk bidra til å berike deres repertoar av naturopplevelser i tillegg, satte prikken over i’en.

Etter diplomutdeling på semesteravslutningen til Forandringshuset Grønland lørdag 23.juni, starter Mpower opp igjen til høsten med nye kull. Denne runden involverer alle Forandringshusene og vil kjøre to parallelle opplegg – ett i Bergen og ett i Oslo. Forandringshuset har mye å feire. Vi har utviklet en ledertrening som kan gjennomføres hvor som helst, men tas med tilbake til både urbane omgivelser eller benyttes mer ruralt. Forandringshuset Lederakademi har som tilleggslæring til ledertrening, introdusert sovepose og «gokk» som noe helt nytt til flere av deltakerne og kjenner at vi holder riktig kompasskurs. Full fart forover!

For å delta på Mpower fra høsten kan man melde seg på via Forandringshusets nettside eller kontakte prosjektleder Ingvild Storvoll.


Forandringshuset Grønland 2 år!

av Ingrid Elise Sigmundstad, prosjektkoordinator Forandringshuset Grønland

Fredag 4 mai 2018 feiret Forandringshuset Grønland 2 år. Dagen ble feiret med underholdning fra ungdommer som på ulike måter er aktive på huset og nyåpnet kafé med flunkende nytt kjøkken. Ungdommer, frivillige og ansatte feiret seg selv og ser frem mot et tredje år med nye engasjement og gleder.

2 år har gått veldig fort, og for en reise det har vært for Forandringshuset Grønland! Tilbudet som startet med musikkstudio i kjelleren har utviklet seg videre til et hus som er åpent tre dager i uka med vokalgruppe, streetdance, kvinnekor, musikkstudio, jentegrupper og mye mer. I helgene er det United Sisters-arrangement og en stor gjeng med frivillige har utviklet TurnUp, åpen scene for ungdom, som nå går av stabelen en lørdag i måneden. I Forandringshuset Grønlands andre leveår kom det også på plass et ferietilbud som har nådd ca. 1 000 unge i 2017.

Sammen med omtrent 40 frivillige med ulike ansvarsområder utvikles tilbudet sammen med ungdommene som ønsker å delta. «I år har vi blant annet for første gang et aktivitetstilbud i to av sommerukene. For første gang vil vi tilby sommerjobb til to unge. Vi ønsker å være et sted hvor unge kan få arbeidserfaring og håper vi kan utvide tilbudet til neste år. Vi vil også arrangere en United Sisters-summer camp, som er for jenter fra hele Norge. Campen er på Strandheim leirsted hvor det blir fem dager fylt med aktiviteter og girl power-stemning.» sier ferie- og helgekoordinator Dorthe Westgaard.

Ingen vet hvordan Forandringshuset Grønland vil se ut om 2, 5 eller 10 år, men vi gleder oss til fortsettelsen!


Ten sing plate

av Espen Amundsen, programkoordinator for musikk

Kirkelig Kulturverksted og norske artister går sammen om å hylle Ten Sing-bevegelsens påvirkning på norsk musikkliv gjennom 50 år!

Ten Sing har bidratt som rugekasse for artister og musikere i norsk kulturliv i mange år og ikke minst bidratt til å fylle kirkene med ungdomskultur og den musikken som til en hver tid representerer det ungdommene lytter til. Kreativ utfoldelse, trygge rammer, litt galskap, mye kjærlighet og voksne støttespillere som har troen på at ungdom kan og vil, har gjort at mange som for første gang fikk stå på en scene i sitt lokale Ten Sing kor, har latt seg inspirere og tatt steget videre og gjort musikken til levevei. Gjennom en aktivitet som oppmuntrer ungdommene til å ta ansvar og oppgaver, har de har fått slippe til som solister og mange også som musikalske ledere og dirigenter.

Kirkelig Kulturverksted og KFUK-KFUM ønsker sammen med ti kjente norske artister å løfte frem denne betydningen gjennom en musikkproduksjon som presenterer Ten Sing musikalsk. Repertoaret hentes fra Ten Sing historiens backkatalog og plukkes ut for å representere de ulike tiårs musikkuttrykk og som står den aktuelle artisten nær. Alle låtene er nyinnspillinger og blir tilgjengelig for salg i august i år. Det vil være en slippfest i forbindelse med 50 års jubileumsfesten for Ten Sing 11. august på Kalvøya.

Medvirkende artister er: Bjørn Eidsvåg, Sigvart Dagsland, Beate Lech, Ellen Andrea Wang, Bjarte Hjelmeland, Silje Nergaard, Solveig Slettahjell, Mari Tesdal Hinze, Marthe Wang og Rune Larsen.


Nye ansatte i organisasjonen

Norges KFUK-KFUM er i sterk vekst og det kommer stadig flere ansikter på Forbundskontoret, hos hovedforeningene, og kretsene. Sjekk dem ut her!

Elvane Haxhisokoli 
Prosjektmedarbeider ALLEMED
Bjørn Arild Andersen
Daglig leder KFUK-KFUM Gjøvik (3-årig prosjektstilling)
Tonje Hodnebrog 
Programarbeider KFUK-KFUM Buskerud (1-årig prosjektstilling)
Kim André Vian 
(nåværende Daglig leder KFUK-KFUM Buskerud) – I tillegg Prosjektkoordinator Forandringshuset Drammen (1-årig engasjement)

Filer for nedlasting