NDFU - Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Vi forplikter oss selv til arbeid mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge. På samme måte stiller vi krav til politisk handling.

Mandat - Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et nettverk bestående av frivillige og ideelle organisasjoner.

  • Gjennom samarbeid om å redusere utenforskap og fattigdom skal NDFU bidra til at barn og unge har en god, trygg og utviklende oppvekst 
  • NDFU skal særlig arbeide mot utenforskap som er direkte eller indirekte knyttet til økonomi. 
  • NDFUs arbeid skal bidra til å realisere barns rettigheter som beskrevet i FNs barnekonvensjon, herunder barns rett til å få innflytelse og bli hørt i saker som gjelder dem.
  • NDFU ved styringsgruppen var medunderskrivere av Fritidserklæringen fra 2016. NDFU skal bidra til realisering av denne.

Tilsluttede organisasjoner

Alle frivillige og ideelle organisasjoner som stiller seg bak og arbeider for å realisere målsettingene i NDFUs mandat, og er villige til å delta og bidra inn i NDFUs fellessamlinger, kan bli tilknyttet NDFU. Fellessamlingene skal gjøre opp status for arbeidet i NDFU, prioritere innsatsområder for kommende år samt dele erfaringer og kunnskap mellom organisasjonene.

Styringsgruppe 

En styringsgruppe leder arbeidet på vegne av alle som er med i nettverket. Det skal avholdes jevnlige møter med referat. Styringsgruppen skal bestå av de organisasjonene som forplikter seg til å delta på møter og bidra faglig og, om mulig, økonomisk til å opprettholde sekretariatsfunksjonen. Det er styringsgruppen selv som gjør vedtak om supplering. Styringsgruppen har myndighet til å uttale seg og gjennomføre aktiviteter på vegne av NDFU så lenge det er i tråd med mandatet og det er konsensus i styringsgruppen. Styringsgruppen kan sette ned arbeidsgrupper ved behov. Styringsgruppen har ansvar for jevnlig å orientere tilsluttede organisasjoner om status og fremdrift i arbeid.

Oppgaver: 

  • Bidra til økt barneperspektiv og at barn og unge blir hørt og har innflytelse i relevante saker. 
  • Sikre erfaringsdeling mellom tilsluttede organisasjonene og koordinere innsats innenfor NDFUs mandat og oppgaver. 
  • Bidra til økt dialog, bevissthet og handlingskompetanse i samarbeidet om gode levekår og inkludering for alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi.
  • Bidra til at nasjonale, regionale og lokale myndigheter jobber for å motvirke utenforskap og fattigdom blant barn og unge. 
  • Utvikle og gjennomføre felles prosjekter og kampanjer som bidrar til å oppfylle mandatet, spesielt forvaltningen av verktøyet Allemed.

Prosjekter og kampanjer

Alle prosjekter som utvikles av NDFU skal forankres gjennom konsensus i styringsgruppen.