Nytt studie - Samarbeidsprosjekt - KFUK-KFUM og MF

UTDANNING TIL MEDARBEIDERE I ORGANISASJONEN

Hva skal til for at barn unge kan vokse på oppgaver, tillit og relasjoner? Hvordan skape fellesskap som kan møte ungdom i små og store kriser? Hvordan kommunisere om tro i tider der alt er i forandring?

MF Vitenskapelig Høyskole og Norges KFUK-KFUM samarbeider om en utdanning for å gi økt kompetanse på sentrale områder innenfor organisasjonens arbeid. Opplegg og samlinger vil tilrettelegges praktisk i samarbeid med Norges KFUK-KFUM. Utdanningen vil strekke seg over om lag ett år, med planlagt oppstart i mai 2019. Emnet gir 10 studiepoeng innenfor rammen av en bachelorgrad og forutsetter allmenn studiekompetanse. Emnet kan også gjennomføres på masternivå etter avtale.

Sentrale tema i utdanningen

Kommunikasjon om tro. Hvordan kommunisere om tro i samspillet med ungdoms ulike arenaer og fortolkningsrammer.

 • Relasjoner, roller og identitet. Hvordan legge til rette for at ungdom kan vokse på oppgaver, tillit og relasjoner. Perspektiver på prestasjon og mestring, langsiktig utvikling av medarbeiderskap, etc.
 • Når livet blir vanskelig. Møte med ungdom som opplever små og store kriser. Forholdet mellom miljøarbeid og sjelesorg, psykisk helse. 

Faglig ansvarlige

 • Astrid Sandsmark, universitetslektor i praktisk teologi
 • Sturla Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn
 • Elisa Stokka, universitetslektor i sjelesorg
 • Tron Fagermoen, førstelektor i diakoni og ekklesiologi

Arbeidskrav og vurderingsform

Følgende kreves for å få en avsluttende vurdering: 

 • Levere inn og få godkjent refleksjonsnotat (1000-1200 ord) på bakgrunn av utarbeidet mal og innen en fastsatt frist. (oppgave 1 og 2)
 • Levere og få godkjent avsluttende notat (2000-2500 ord), der innholdet skal omhandle refleksjon ut fra teori- og praksisperspektiv innen en fastsatt frist. (oppgave 3)
 • Evaluering av emnet, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering: Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Samlinger

Det legges opp til tre felles undervisningssamlinger lagt til MF: 

 • 07. - 08.november 2019
 • 15. - 16. januar 2020
 • 27. – 28. mai 2020  

Det inngår videre 4-5 gruppesamlinger (alt etter antall i gruppen) som vil følge en fastlagt plan og som vil møtes lokalt eller arbeide nettbasert:

 • K/M utnevner prosessledere for gruppene
 • Drøfting av med faglitteratur i emnet 
 • Arbeid med case fra eget arbeid

Pensum

Faglitteratur finner dere i emnekatalogen her:
Bachelor-nivå: https://www.mf.no/emnekatalog/emne/TEOL2546
Master-nivå: https://www.mf.no/emnekatalog/emne/TEOL5546 

Påmelding, økonomi og informasjon

Studieavgift: kr 5600. (Utdanningen er gratis ved bestått, men den enkelte må dekke 50% av studieavgiften hvis ikke bestått. Organisasjonen forskuttere studieavgift. Ved ikke gjennomført studie lager vi en individuell nedbetalingsplan). Påmelding og betaling skjer via Norges KFUK-KFUM.

For nærmere informasjon om emnene, søk opp TEOL2546 Ungdom og kirke (bachelornivå) eller TEOL5546 (masternivå) på https://www.mf.no/emnekatalog/emne/TEOL2546, eller kontakt: mfkom@mf.no