ikon Min Connect

Budsjettinnspill finanskomiteen 140521_RNB

Sist oppdatert: 8. november 2021

RNB Kap. 430 Kriminalomsorgen Post 01 eller Kap. 440 Post 70
Gjengkriminalitet


Vi viser til vårt innspill til SB 2021 og det fremlagte reviderte nasjonalbudsjett og savner en oppfølging av komiteens merknader:


Inst. 6 S Justiskomiteen SB2021

«Stortinget ber regjeringen gå gjennom erfaringene fra forsøk med exit-programmer for gjengkriminelle i Norge og andre land, og bygge opp et exit-program i samarbeid med frivillige, som starter under soningen og blir en vei ut av gjengmiljøene etter endt soning.»

Inst. 147S Justiskomiteen (hele komiteen):
“Komiteen mener de som blir rekruttert og deltar i kriminelle gjenger, alltid skal ha muligheten til å komme seg ut av miljøet. Komiteen mener det er viktig at det tilbys egne exit-program som kan bidra til å hjelpe gjengkriminelle ut og til et bedre liv uten kriminalitet.”

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres et eget exit-program for gjengkriminelle som gir dem bedre muligheter for å bryte permanent ut av det kriminelle miljøet.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det opprettes egnede institusjoner i barnevernet som kan gjennomføre bestemmelsene etter § 4-24 i barnevernloven om plassering og tilbakehold i opptil tolv måneder uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet.»

KFUK-KFUM Forandringshuset har gjennomført et forprosjekt i perioden 2020-2021 og kartlagt den aktuelle situasjonen for mennesker som ønsker å gå ut av kriminelle gjenger. Vi har funnet at verken politi, barnevern, Nav eller kriminalomsorgen har ressurser til å ta imot mennesker som ønsker å bryte med gjengkriminalitet i tråd med intensjonen i ovennevnte stortingsvedtak. 

Vi har vært i gang med vårt evidensbaserte program for exit i ett års tid, et program vi tilbyr i samarbeid med Fryshuset i Sverige som har over 20 års erfaring med svært gode resultater. På grunn av manglende finansiering har vi kun en ungdom i tiltaket gjennom en samarbeidsavtale med barnevernet. 

Situasjonen er nå prekær. Konfliktnivået mellom gjenger er høyt etter pandemien, og vi erfarer at det er like før det “smeller”. Flere vil ut. Og vi har brakt på det rene at ingen har ressurser til å hjelpe, tross flere ekstra bevilgninger til bekjempelse av gjengkriminalitet. Disse midlene kommer ikke ungdommene til gode.

Vi får ukentlig henvendelser med spørsmål om vi kan ta i mot og vurdere kandidater for vårt avhopperprogram. Barnevern, forebyggende politi, pårørende og unge selv er de som tar kontakt. Helt konkret er vi i dialog nå med 5 ungdommer som har tatt kontakt bl.a. via barnevernet  som alle ønsker å komme inn i avhopperprogrammet vårt. Enkelte er lederfigurer i etablerte gjengmiljøer og noen har fått en prislapp på hodet og lever i skjul.Felles for dem er ønsket om å bryte med miljøet og komme ut av et liv med trusler og vold.  Vi vil gjerne støtte dem, men har ikke finansiering til å ta de imot.

KFUK-KFUM Forandringshuset har finansiert forprosjektet i samarbeid med private stiftelser. Nå må staten inn med øremerking dersom situasjonen ikke skal forverres, og dersom disse unge skal få hjelp.

Regjeringen har lagt fram et budsjett som plasserer seg i straffesporet. Nå trenger disse unge modige stortingspolitikere som tar grep.


Vi håper komiteen derfor vil forstå alvoret i situasjonen å øremerke kr. 3.000.000 til Exit-programmet i regi av KFUK-KFUM Forandringshuset i et samarbeid med Fryshuset og offentlige aktører under Kap. 430 Kriminalomsorgen Post 01 eller Kap 440 Post 70 eller under barnevernstiltak. 


til toppen
Ikon