ikon Min Connect

Debatt: Ut av utenforskap og radikalisering

Sist oppdatert: 8. november 2021

Norge trenger systemer som gjør oss flinkere enn gjengmiljøene til å fange opp de mest sårbare blant oss, ikke strengere straffer og symbolpolitikk.


I politisk kvarter 11. august tar Jon Helgheim (FrP) til ordet for å doble straffeutmålingen i innvandrertette bydeler i Oslo. Hensikten med forslaget er å få bukt med gjengkriminalitet og beskytte befolkningen i de nevnte bydelene.  Ja, vi trenger tiltak mot gjengkriminalitet, men strengere straffer rammer ikke bakmenn og fjerner ikke årsakene til hvorfor unge trekkes mot kriminelle og radikaliserende miljøer.

Helgheim gir inntrykk av at det er en sammenheng mellom innvandring og økt kriminalitet. Ved å akseptere Helgheims fordekte premiss kan man fort få inntrykk av at de fleste innvandrere er grunnleggende kriminelle, og at de må integreres ut av sin kriminelle bakgrunn. Slike utsagn og forsøk på virkelighetsbeskrivelse er farlige, stigmatiserende og fordummende.

Feilslått og manglende inkludering av mennesker, uansett familiær bakgrunn, fører til utenforskap. Det handler om å ikke føle seg hjemme i sitt eget samfunn, føle at man er på besøk i egen by. Det handler om at man til stadighet blir urettmessig behandlet,holdt utenfor fellesskap som gir tilgang til ressurser og goder. Det handler om å bli behandlet annerledes i kraft av sin hudfarge eller bakgrunn. Når Helgheim kontinuerlig omtaler norsk ungdom som innvandrere kun på bakgrunn av deres hudfarge er det med på skape og bekrefte utenforskap.

Kriminelle nettverk tar ikke samme forbehold til hudfarge i sin inkluderingen. De tilbyr unge mennesker som opplever utenforskap, en vei ut av det. I kriminelle nettverk opplever man fellesskap. Her er jevnaldrende å bli venner med og eldre man kan se opp til. Her kan en få status og bety noe for andre. Her er det ofte penger å tjene og en vei ut av fattigdom og lavinntekt.

KFUK-KFUM Norge jobber med å forebygge utenforskap. Ved å bygge åpne, trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker, uansett bakgrunn og identitet, forebygger vi behovet for at unge søker seg til kriminelle nettverk for å tilhøre fellesskap.

Sammen med samarbeidspartnere i politiet og kommunale tjenester arbeider KFUK-KFUM Forandringshuset med å utvikle et avhopperprogram, basert på forskning og samfunnsanalyse. Norge trenger et program som jobber forebyggende og preventivt med ungdom før de trekkes inn i kriminalitet.  Vi trenger videre et apparat for å fange opp de som allerede er dypt inn i gjengvirksomhet. Særlig når vi vet at utenforskap også gir grobunn for radikaliserte ideer. Avhopperprogrammet er en langsiktig satsing med fokus på de ungdommene de fleste har gitt opp, men kun gjengene ser potensialet i.

Gjennom vårt arbeidet kommer vi i kontakt med mange unge med svært ulik bakgrunn. Noen av disse er ungdommer som er i ferd med å tre inn i kriminelle nettverk, eller som allerede er dypt involvert i gjengvirksomhet. Mange av disse gir uttrykk for at de har havnet i miljøer de ikke ønsker å ta del i, og som de ikke klarer å komme ut av. 

Vi har lenge vært klar over at det finnes grupperinger som lever utenfor demokratiet. Grupper som setter seg over lovverk og ser trakassering og vold som legitime handlinger for å oppnå det de ønsker. De driver en systematisk rekruttering av våre ungdommer rett foran øynene våre. Vi trenger systemer som gjør oss dyktigere enn gjengmiljøene til å fange opp de mest sårbare blant oss - ikke strengere straffer og symbolpolitikk. Derfor trenger vi et krafttak for inkludering. Derfor trenger Norge et nasjonalt avhopperprogram.

Vi vet at målgruppen gjerne har liten eller ingen tillit til det offentlige hjelpeapparatet. Derfor bør denne virksomheten ledes og frontes av ideelle aktører i tett samarbeid med det offentlige. KFUK-KFUM Norge er i gang, og vi har allerede høstet konstruktive erfaringer fra slik samhandling. Dette er veien å gå, ikke en politikk som bare vil avle mer utenforskap og radikalisering.       

Mathias Hildonen
Øivind Mehl Landmark

KFUK-KFUM Forandringshuset, Avhopperprogrammet


til toppen
Ikon