Gå til hovedinnhold ikon

Landsmøtet

Landsmøtet er  KFUK-KFUM norges øverste demokratiske organ og holdes annet hvert år.


På landsmøtet ønsker vi velkommen til fellesskap og medbestemmelse - sammen staker vi ut kursen videre og tar viktige beslutninger!

Nettside med innkalling og saksdokumenter for landsmøtet 2021 finner du HER. Protokoller fra alle KFUK-KFUM Norge sine landsmøter finner du her.

Neste landsmøte holdes våren 2023

Vedtektene til KFUK-KFUM Norge beskriver i § 4 hva som er landsmøtets oppgaver, sammensetning og arbeidsform.

KAPITTEL 4: LANDSMØTET 

§4-1 LANDSMØTET - MANDAT OG OPPGAVE 

Landsmøtet er KFUK-KFUM Norges øverste myndighet.
Landsmøtets oppgave er:

 1. konstituere seg ved å velge dirigent, 2 visedirigenter, 3 referenter, 2 til å underskrive protokollen, fullmaktskomite, redaksjonsutvalg, og eventuelle andre komitéer for å lette behandlingen av aktuelle saker. 
 2. godkjenne fullmakter og fastlegge antallet stemmeberettigede. 
 3. godkjenne innkalling og saksliste. 
 4. vedta landsmøtets forretningsorden. 
 5. ta til orientering KFUK-KFUM Norges regnskap for siste toårsperiode. 
 6. drøfte og godkjenne toårsmeldingen. 
 7. behandle kontrollkomiteens rapport.
 8. drøfte KFUK-KFUM Norges økonomiske stilling på grunnlag av regnskap for siste toårsperiode og forventninger om de neste år
 9. behandle prinsipielle, ideologiske og teologiske spørsmål.
 10. velge forbundsstyre, KFUK-KFUM Norges leder og nestleder. 
 11. velge revisor.
 12. velge valgkomité for neste landsmøte.
 13. velge kontrollkomité for neste toårsperiode.
 14. vedta eventuelle endringer i vedtektene.
 15. fastsette mål for toårsperioden fram til neste landsmøte.
 16. fastsette kretskontingent og forbundskontingent.
 17. avgi offentlige uttalelser.
 18. behandle innkomne saker som landsmøtet vedtar å behandle.  


§4-2 LANDSMØTET - SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 

 1. Landsmøtet består av: 
  1. forbundsstyret med varamedlemmer
  2. 2 representanter fra hver region
  3. 2 representanter fra hver krets
  4. basert på antall unike medlemmer i en krets/region pr. 31.12 i året før landsmøtet; 1 representant ekstra pr. hele 1000 unike medlemmer, dog ikke flere enn 3 ekstra representanter.
  5. 2 representanter for ledertreningsutvalget/-ene
  6. 2 representanter for programutvalget/-ene
  7. 2 representanter for KFUK-utvalget
  8. 4 representanter valgt av og blant de ansatte
  9. representanter fra enhetene: 
   • til og med 50 medlemmer: 2 representanter
   • over 50 medlemmer: 4 representanter 
  Årsmøtet for en hovedforening kan vedta at enhetens representasjon disponeres av hovedforeningen dersom enheter selv ikke bruker representasjonsretten. Minst 1/3 av delegatene bør være under 30 år. Det bør tilstrebes lik representasjon mellom kvinner og menn. Delegater til landsmøtet kan møte fra det år de fyller 15 år. Alle delegater skal ha fullmakt fra sin enhet. KFUK-KFUM Norges ansatte har møte- og talerett. Ansatte som ikke har stemmerett etter pkt. a og h kan ikke møte som delegater.
    
 2. Landsmøtet holdes hvert annet år innen utgangen av mai. Innkalling til landsmøtet sendes alle enheter innen 2 måneder før møtet holdes. Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte med 3 måneders varsel når forbundsstyret finner det nødvendig eller når minst halvparten av kretsene ber om det eller kontrollkomiteen ber om det.

 3. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, her under også vedtektendringsforslag, må være sendt forbundsstyret innen 30. november året før møtet holdes. Innkalling og saksliste sendes ut 2 måneder før landsmøtet. Rett til å fremme saker tillegger enheter, kretser, forbundsoppnevnte nasjonale utvalg, KFUK-utvalget og forbundsstyret, samt ansattes delegater.

 4. Liste over foreslåtte kandidater til forbundsstyret og valgkomiteens innstilling skal sendes med saksdokumentene. Det er anledning til å foreslå nye kandidater på møtet.

 5. Forslag til offentlige uttalelser som fremmes etter 30. november, behandles på landsmøtet dersom minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det. Eventuelle uttalelser vedtas med alminnelig flertall.

 6. Forbundsstyret fastsetter en ordning med reiseutjevning for landsmøtet.

til toppen
Ikon