Gå til hovedinnhold ikon

Arbeidsgruppa

Gjennom vinteren og våren 2019/20 vurderte forbundsstyret om navnesaken skulle tas opp på landsmøtet 2021. Den 19. mars 2021 konkluderte det daværende forbundsstyret at saken ikke hadde fått en grundig nok prosess og ønsket lengre tid på å behandle og forankre saken om organisasjonen navn. Saken ble derfor ikke fremmet for landsmøtet i 2021.

Forslaget for et forenklet navn har i flere runder vært fremmet.  Det er kort sagt, disse fire momentene som har vært holdt fram som vesentlige grunner for å endre navnet:

  • Mange av organisasjonens deltakere og samarbeidspartnere finner navnet vanskelig å uttale og lite forståelig. 
  • Opplevelsen av at navnet er vanskelig gjør at både internt og eksternt brukes ikke hele navnet. Dette fører til at våre vekstområder står i fare for å ikke assosieres med organisasjonens navn. 
  • Det har alvorlige økonomiske konsekvenser at merkenavnet er utydelig.
  • Navnet signaliserer ikke den åpenheten vi ønsker å stå for. 

Rapportlansering 2022

Onsdag 4. mai overleverte arbeidsgruppen sin rapport til Forbundsstyret. Rapporten ble lansert på webinaret kl 09-10 samme dag hvor prosessleder Astrid Sandsmark og fungerende styreleder Sven Larsen deltok.

Her er rapporten:  Navnerapport.pdf

Arbeidsgruppas oppdrag

Det ble videre utlyst et mandat for en sammensatt arbeidsgruppe som skal gi sin faglige vurdering av saken.   

Arbeidsgruppas oppdrag er todelt: Å skape en god plattform for organisasjonens videre diskusjon og beslutning i navnesaken, og gi en begrunnet anbefaling. Fem hovedmomenter er derfor viktig at arbeidsgruppen svarer opp: 

1. På hvilken måte er arbeidet til KFUK-KFUM annerledes nå enn ved tidligere diskusjoner (i 2013/2014)? 

2. Hvordan vurderer gruppa oppgaven og rollen som organisasjonens navn bør ha?

3. Hvilke målgrupper er det viktig at blir inkludert i en videre prosess om organisasjonens navn?

4. Gi en begrunnet vurdering av om det er mest hensiktsmessig med:

a. et helt nytt navn,
b. en forenkling av dagens navn,
c. skille mellom formelt navn og navn til profilering eller
d. beholde dagens navn og bruken av det.

5. Gi en begrunnet anbefaling om hvilket navn arbeidsgruppa ser som ønskelig for organisasjonen. 

Arbeidsgruppen skal ha sitt første møte medio januar og forventes å legge frem en skriftlig rapport til forbundsstyret og generalsekretær innen 1. mai 2022. 

Arbeidsgruppas sammensetning

  • Arbeidsgruppa består av personer som representerer bredden i organisasjonen og har kjennskap og tilhørighet til ulike deler av arbeidet. 
  • Arbeidsgruppa består av deltakere og medlemmer med ulike kjønnsidentitet, alder, geografisk plassering og bakgrunn, og skal være intergenerasjonell med et flertall  under 26 år. 
  • Arbeidsgruppa skal ha representanter som ivareta ulike fagområder: 

Likestillingskompetanse
Organisasjonskunnskap og -erfaring
Kunnskap om markedsføring og merkevarebygging
Unges erfaringer

Dette er arbeidsgruppa

Arbeidsgruppen er sammensatt basert på kriterier fastsatt av Forbundsstyret. Det kom inn åtte søknader og fem av disse har fått plass i gruppa. Seks personer er spurt med bakgrunn i å få en bredt sammensatt gruppe. Astrid Sandsmark skal være fasilitator/prosessleder for gruppa, uten stemmerett. Astrid er universitetslektor og leder for bachelor-programmet Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT) ved MF.

Navn:     Karoline Arnesen
Alder: 33 år
Hjemsted: Oslo
Spurt om å sitte i arbeidsgruppa.

Navn:     Trygve W. Jordheim
Alder: 42
Hjemsted: Asker
Spurt om å sitte i arbeidsgruppa.

Navn:     Stine Kiil Saga
Alder: 37
Hjemsted: Buskerud
Spurt om å sitte i arbeidsgruppa.

Navn:     Andreas Falch Pettersen
Alder: 25
Hjemsted: Bærum
Søkt om å sitte i arbeidsgruppa.

Navn:     Jørgen Johnsen
Alder: 26
Hjemsted: Tromsø
Spurt om å sitte i arbeidsgruppa.

Navn:     Jenny Marie Aas
Alder: 20
Hjemsted: Oslo
Søkt om å sitte i arbeidsgruppa.

Navn:     Marianne Hegland
Alder: 19
Hjemsted: Voss
Søkt om å sitte i arbeidsgruppa.
Marianne trakk seg fra arbeidsgruppa pga. presset kapasitet før arbeidet hadde startet.

Navn:     Assid Ali Hussain
Alder: 32
Hjemsted: Oslo
Spurt om å sitte i arbeidsgruppa.
Assid trakk seg fra arbeidsgruppa og fikk kun vært med på første møte.

Navn:     Kristin Indresøvde
Alder: 50
Hjemsted: Volda
Spurt om å sitte i arbeidsgruppa.

Navn:        Marianne Instanes Mathiesen
Alder: 22
Hjemsted: Bergen
Spurt om å sitte i arbeidsgruppa.

Navn: Lina Talhaug
Alder: 31
Hjemsted: Bergen
Søkt om å sitte i arbeidsgruppa.

Navn: Camilla Ravnsborg Aschjem
Alder: 47
Hjemsted: Ås
Søkt om å sitte i arbeidsgruppa

Navn: Fredrik Eilertsen
Alder: 25 år
Hjemsted: Vesterålen
Spurt om å sitte i arbeidsgruppa.

Forbundsstyret gleder seg over at disse har sagt ja til å være med i arbeidsgruppen og ser frem til å få en rapport fremlagt på sitt møte i juni. 

Prosessplan: Veien mot landsmøte 2023

Følgende prosessplan for behandlingen av navnesaken er vedtatt av Forbundsstyret. Denne planen viser veien fram til landsmøtet i 2023. Planen inneholder uthevende punkter som er drøftingsperioder og ikke uthevende punkter som er beslutningspunkt.

Tidspunkt, anledning

Dette skjer

Ansvarlig

17.09.21, FS-møte

Drøfting av videre prosess

FS

25.10.21, FS-møte

Vedta mandat for arb.gruppe og drøfte prosessplan

FS

13.12.21, FS-møte

Vedta prosessplan og oppnevne arbeidsgruppe

FS

Innen 20.01.22

Første møte med arbeidsgruppa med innføring om sakens historikk og tilgjengelig ressursmateriale. 

Her møter også FS-leder for å gi orientering om styrets behandling av saken.     

GS og FS-leder

Innen 01.05.22

Arb.gruppas 2.-4. møte. 

Arb.gruppe

01.05.22 

Arb. leverer sin rapport til FS og GS

Arb.gruppe

27.05.22 

Innstilt høringsbrev til FS-behandling

GS

10.06.22, FS-møte

Arb.gruppas rapport og vedtak om høringsbrev

FS

17.06.22

Høringsbrev sendes bredt ut i hele organisasjonen (alle styrer for enheter, idrettslag, kretser, hovedforeninger og virksomheter, samt regionråd, nasjonale utvalg, ansatte, KFUK-KFUM-speiderne, KFUK-KFUM Global, World Alliance of YMCAs, World YWCA) og til relevante eksterne aktører og fagpersoner.


I høringsperioden vil administrasjonen: 

Oppfordre enheter, hovedforeninger, kretser og regioner til å invitere medlemmer til høringsmøte.  

  1. Ta initiativet til høringsmøter om saken for medlemmer/deltakere på våre KFUK-KFUM Forandringshus, KFUM-idrettslag og folkehøgskoler.     

GS

01.10.22 

Høringsfrist 


14.10.22

Ferdigstilt høringsrapport til FS 

GS

23.10.22, Samhandlingsmøte med styreledere/regionrådsledere

Presentasjon av høringsrapport

GS

24.10.22, FS-møte

Høringsrapporten drøftes av FS

FS

25.11.22

Innstilt oppsummering og presentasjon av begrunnede alternative navn til FS

GS

09.12.22, FS-møte

Organisasjonens navn, 1. gang / drøfting

FS

23.01.23, FS-møte

Organisasjonens navn, 2. gang / vedtak

FS

17.02.23, FS-møte

Godkjenning av landsmøtedokument

FS

24.02.23

LM-sak om organisasjonens navn sendes alle styrer for enheter, idrettslag, kretser, hovedforeninger og virksomheter, samt regionråd, nasjonale utvalg, ansatte, KFUK-KFUM-speiderne, KFUK-KFUM Global)24.02.23-26.04.23

Saken kan tas opp til drøfting på årsmøter o.l. rundt i organisasjonen. 28.-30.04, landsmøte

Endelig vedtak om organisasjonens navn

Landsmøte

til toppen
Ikon