Gå til hovedinnhold ikon

Bakgrunn

KFUK-KFUM har de siste åtte år opplevd en formidabel utvikling og vekst. Sammen har deltakere, frivillige og ansatte jobbet for å svare opp barn og unges behov. KFUK-KFUM har skapt nye møteplasser, nye programområder, videreutviklet kjente programområder. Innsatsen har ført til at KFUK-KFUM fortsatt er en viktig kirkelig aktør, men samtidig har KFUK-KFUM styrket sin posisjon som en sentral samfunnsaktør som svarer på barn og unges behov. Diskusjonen om hvorvidt organisasjonen bør skifte navn er en konsekvens av den massive utviklingen vi har hatt siste 8 år.  

KFUK-KFUM er mer for fler! Flere barn og unge finner veien til aktiviteter og opplever de som relevante for sitt liv. Flere barn og unge får oppleve fellesskap som gir rom for å være seg selv, og stå opp for andre. Landsmøte i 2019 gav organisasjonen en oppfordring om å jobbe mer med hvordan organisasjonens mangfold skal komme til uttrykk. Majoriteten av KFUK-KFUMs vekst har skjedd innen nye målgrupper, og som en tydelig samfunnsaktør. 

På landsmøtene i  2013 og 2014 var det også en navnedebatt. Den gangen valgte landsmøte å beholde navnet, men man landet på at organisasjonen hadde en større forpliktelse til å bruke merkenavnet KFUK-KFUM, samt logo. Siden 2014 har virksomheter, grupper og programområder utviklet logoer i tråd med merkevareregler, men de siste åtte årene med streng struktur på merkevaren viser også at det kan være et mulighetsrom ved å endre navn.

Historien om alle navnene 

YMCA ble stiftet i London av George Williams i 1844. YMCA skulle være et sunt kristent tilbud for unge engelskmenn som flyttet til byen. YMCA skulle også være økumenisk som betyr at verken klasseskiller eller kirkeskiller gjaldt i YMCA. Det helhetlige menneskesynet har vært DNAet til YMCA siden startet. Vi er alle hele mennesker med ånd, sjel og kropp (spirit, mind, body). 

I 1868 ble de første “Ynglingeforeninger” startet i Norge. Dette skulle bli de første gruppene i KFUK-KFUM. I 1880 gikk disse sammen i en landsomfattende forbund under navnet De Norske Ynglingeforeningers Fællesforbund eller bare “Ynglingeforbundet”.  Navnet ble endret til Norges Kristelige Ungdomsforbund i 1898, på folkemunne kalt Ungdomsforbundet. 

Emma Roberts fant I 1855 ut at kvinner som flyttet inn til byen også hadde behov for fellesskap og et sunt kristent tilbud. Hun startet et bønneforbund som besto av 130 bønnegrupper i fler. Samtidig jobbet Mary Jane Kinnard med et eget hjem for unge piker som flyttet til byen. I 1877 slo disse seg sammen og ble det vi dag kjenner som YWCA. I Norge var det flere UKKF- foreninger som tilsluttet seg YWCA og i 1892 slo UKKF og Ynglingeforbundet seg sammen.

Siden den gang har det vi i dag kjenner som KFUK-KFUM, alltid vært progressive i kampen for likestilling og rettferdighet. Kvinner fikk stemmerett i Ungdomsforbundet flere år før kvinner hadde stemmerett ved valg, og kjønnsfordeling i styrer har det vært siden 1905. Navnet Norges Kristelige Ungdomsforbund (NKUF) eksisterte helt til i 1987 hvor nytt navn ble etablert, Norges KFUK-KFUM. 

KFUK-KFUM ble i sin tid startet for å svare opp unge menneskers behov. Dette gjelder like mye i dag som i 1844 og 1855. All vår programaktivitet har båret preg av pionerarbeid og vært en viktig del av sin samtid. 

De siste syv årene har KFUK-KFUM flyttet seg fra å være kun en medlemsbasert kristen barne- og ungdomsorganisasjon til å være den diakonale og sosialt orienterte bevegelsen mange kjenner YMCA og YWCA som i dag. Det er også store likhetstrekk til arbeidet KFUK-KFUM gjorde i Norge i mellom- og etterkrigstiden. Sist men ikke minst er dette diakonale og sosiale engasjementet norsk  “KFUK-DNA” på sitt beste som nå gjør seg gjeldende på stadig nye måter og i møte med nye målgrupper.      

I 2017 var det 130 år siden den første KFUK-gruppen ble stiftet i Norge. Arbeidet i denne delen av organisasjonen har hatt ulik form opp gjennom historien, men kampen for likestilling og for unge kvinners behov, rettigheter og muligheter har gått igjen som en rød tråd. Her finner vi også forankringen til vår samfunnsetiske samvittighet og vilje til handling og å ta stilling. Fra 2019 har vi da også vedtektsfestet et felles KFUK-utvalg med KFUK-KFUM-speiderne. Dette utvalgets oppgave er  å arbeide for realisering av YWCA sine mål og strategier i norsk sammenheng. 

Åpen møteplass og organisert fritidsaktivitet

Veksten til KFUK-KFUM de senere årene, bunner i at vi fortsatt er store på organisert fritidsaktivitet som kor og idrett, men at vi samtidig har klart en formidabel vekst i å skape relevant aktivitet for de av oss som av ulike grunner ikke er med i organisert aktivitet. 

KFUK-KFUMs åpne møteplasser har ikke krav til medlemskap eller fast deltakelse, men tilbyr relevant aktivitet med utgangspunkt i behovene som gjelder for barn og unge lokalt der de bor.  Den gruppen som deltar på åpne møteplasser utgjør nå over 50% av alle som deltar i KFUK-KFUMs aktivitet, altså hele 20 000 barn og unge. I KFUK-KFUM skal vi sammen være kjempestolte at vi fått til en vekst som inkluderer enda flere. Utviklingen med både organisert fritidsaktivitet og åpne møteplasser drar tydelige paralleller tilbake til arbeidet som startet i 1844 og 1855, samt det arbeidet vi ser YMCA-YWCA gjør i andre land. 

Som en ledende barne- og ungdomsorganisasjon er det også viktig at KFUK-KFUM er med på å endre politikk, kultur eller strukturer som barn og unge vil endre. Barn og ungdom trenger ikke kun fritidsaktivitet - Vi skal også myndiggjøre barn og unge til å løfte utfordringene og problemene for sin samtid, og bistå med verktøy for å endre den til det bedre. Ten Sings metodikk om “Ungt ansvar, voksent nærvær”, ledertreningen vår og all vår aktivitet handler om å myndiggjøre barn og ungdom. Da er det viktig at vi inkluderer flest mulig og senker de barrierer barn og unge kan oppleve i møte med våre fritidsaktiviteter og åpne møteplasser. 

Hvilke barrierer som finnes for deltakelse i KFUK-KFUM er det barn og unge selv som vet. I KFUK-KFUM har vi et kontinuerlig vurdering av hvor det kan finnes barrierer. Vi har jobbet med å senke priser på medlemskap og gruppeaktivitet. Vi har også jobbet med å minimere og tilgjengeliggjøre utstyr som kreves til aktivitet, men det finnes også kulturelle barrierer som det er viktig å være bevisst på. Derfor har KFUK-KFUM oppdatert vår ideologiske veileder som tydeliggjør vår kristne forankring og Jesu liv og lære som utgangspunkt for alt vårt mangfoldige arbeid. Vi er tydelige på at KFUK-KFUMs teologiske grunnlag ikke er en motsetning til livssynsåpne arenaer, men at det er viktig å være ærlige på hva slags fellesskap vi inviterer unge inn til på ulike arenaer. Der det inviteres til kristne fellesskap, vil unge mennesker møte eksplisitt kristen forkynnelse. Der vi inviterer til livssynsåpne fellesskap, vil KFUK-KFUM sin ideologi og verdier gi rammene for aktiviteten. Sammenheng og målgruppe avgjør graden av eksplisitt kristen formidling. Det er derfor ingen motsetning mellom vårt kristne fundament og vårt mangfoldige aktivitetstilbud. 

For KFUK-KFUM er organisasjonens lange og vanskelige merkenavn derfor en utfordring. Det lange navnet oppleves ikke naturlig å bruke fordi det barn og unge identifiserer seg med er aktiviteten de er en del av. Organisasjonen blir i liten grad en del av det målgruppen er engasjert i. Dette er høyst problematisk av to grunner: 

  •  Veksten blir veldig lokal og tilknyttet kun enkelte aktiviteter. Fordi avsender ikke er en naturlig del av omtalen så må målgruppen i stor grad velge KFUK-KFUMs aktiviteter på nytt. Det er lite hjelp i merkenavnet vårt for en deltaker på Kulturskole som senere i livet skal besøke en Åpen Barnehage. Det er ingen grunn til å tro at personen gjør koblingen om at “dette er samme organisasjon som drev den Kulturskolen jeg hadde det så bra på”.   

  • Det er store kostnader for gruppene ved å ikke ha en større smitteeffekt mellom aktivitetene våre. Ten Sing-gruppa, kretsen eller Forandringshuset drar sjeldent nytte av de positive assosiasjonene deltakere har. Åpne møteplasser rekrutterer bredt, men slik merkenavnet vårt er nå er veien videre inn til annen aktivitet ikke lett å forstå. 

De siste årenes utvikling og vekst 

En av de viktigste bevisene på at KFUK-KFUM er relevante er at vår vekst ikke lengre kan beskrives av medlemstall. Tidligere var medlemstall det som beskrev KFUK-KFUMs nedslagsfelt. Medlemstall er bare et av flere element som forteller historien tilknyttet omfanget av vårt felles arbeid:

  • Vi har oppretta elleve Forandringshus som en åpen møteplass for unge mennesker som trenger et sted å være. På Forandringshuset gjelder samme metodikk som i all annen programvirksomhet. Trekanten og dens budskap om “ånd, sjel og kropp” blir dekket, men gjennom nye programmer som treffer nye målgrupper. 

  • Vi har åpne barnehager som treffer en bredde av småbarnsforeldre sammen med barna sine. De ansatte (både pedagoger og annet kvalifisert personell) skaper åpne og trygge fellesskap som gir rom for læring om foreldrerollen, støtte og lek. 

  • Vi har styrket vår satsning på folkehøgskoler og eier fem populære folkehøgskoler som inkluderer en bredde av unge voksne.  

  • Vi har startet Kulturskole med en-til-en undervisning flere steder i landet. 

  • Vi har en satsning på konfirmanter gjennom å ha vært i front og tilbudt menigheter attraktive konfirmantopplegg. 

  • Vi har opprettholdt og oppdatert aktivitet som er utgangspunktet for vår anseelse som en kulturorganisasjon gjennom en satsning på Ten Sing og kor.  

  • Vi har økt antall offentlige og private samarbeidspartnere, og jobber tettere enn noen gang med stiftelser og det offentlige med finansiering for å nå enda flere. Samtidig er vi en av de viktigste bidragsyterne til kirkens barne- og ungdomsarbeid. 

  • Vi har styrket og kraftig videreutviklet vår ledertrening med flere nye programmer og oppdatering av MILK og LiV.

Nedenfor vises tabeller over noen indikatorer som beskriver utviklingen i KFUK-KFUMs nedslagsfelt: 


2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

*Inntekter (mill)

18,5 

17,7

18,9

22,1

28,6

45,5

48,7

57,8

73,1

**Ansatte

178

165

202

192

210

236

tba.

tba.

tba.

Deltakere
ca. 20000

tba.

Medlemmer

18579

17729

18355

17013

15524

14771

14934

13620***

tba.

Frivillige

tba

tba

tba

tba

tba

tba

tba

tba

tba.


*Uten tall på salg av tomt på Rønningen

** Uten tall fra Forbundskontoret

***Medlemstallet bærer preg av COVID-19

Medlemstallet har sunket siden 2013. Allikevel opplever vi at arbeidet vårt er større enn noen gang. Veksten er i tilfang av barn og unge som tidligere ikke oppsøkte KFUK-KFUMs aktivitet. Fellesskapet er større og vi som organisasjonen, svarer opp enda flere behov og treffer enda fler barn og unge. 

til toppen
Ikon