Vedtekter lokalt


Alle enheter, hovedforeninger og kretser i KFUK-KFUM har Norges KFUK-KFUMs vedtekter som sine vedtekter eller de utarbeider egne vedtekter i tråd med organisasjonens vedtekter. Vedtektene er gruppas ”grunnlov”, og beskriver blant annet hva formålet med gruppa er, hvilke mål den jobber for, hvem som kan bli medlem, hva som kreves av medlemmene og hvordan demokratiet i gruppa fungerer. Nedenfor kan du laste ned mal for vedtekter enheter/hovedforeninger/kretser i Norges KFUK-KFUM.

Hvorfor trenger vi vedtekter

Alle grupper i KFUK-KFUM må ha lover eller vedtekter, det vil si et sett spilleregler for gruppa og gruppas arbeid. Gruppa kan ha Norges KFUK-KFUMs vedtekter som sine lover eller den kan velge å utarbeide egne vedtekter. Vedtektene er som spilleregler. Når spillereglene er klare og tydelige er det lettere å unngå uenighet om hva som er reglene. Vedtektene er også et redskap som skal sikre at dere arbeider i riktig retning. De gir grunnlaget for en demokratisk og god drift av gruppa, og sikrer rettferdighet og likhet for alle, uavhengig av person og verv. Dersom gruppa di velger å utarbeide sine egne vedtekter så benytt malen nedenfor slik at gruppas vedtekter blir i tråd med Norges KFUK-KFUMs vedtekter. 


NB. Forbundsstyret jobber med å lande oppdaterte maler for vedtekter. Ferdigstilles i løpet av mars 2017.

Last ned mal for vedtekter for enheter (lokale grupper):  

Mal_vedtekter_enheter_april2016_3.docx

Last ned mal for vedtekter for hovedforeninger:

Vedtekter for hovedforeninger er under utarbeiding. Blir lagt ut i løpet av februar 2017.

Last ned mal for vedtekter for kretser: 

Mal_vedtekter_kretser_april2016.docx

Godkjenning av lokale vedtekter

Dersom din gruppe/hovedforening/krets velger å utarbeide egne vedtekter for gruppa, så send dem inn til Norges KFUK-KFUM for godkjenning via gs@kfuk-kfum.no .

For å kunne gjøre prossessen så rask som mulig ber vi deg i dokumentet eller i e-posten, spesifisere eventuelle avvik fra teksten i  malen.