Gå til hovedinnhold ikon

Kirkens Unge

Strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den norske kirke barne-og ungdomsarbeid

Vi som står sammen på denne plattformen, er frivillige organisasjoner som deler visjonen at kirken skal være et hjem for unge mennesker hvor de finner hjelp til å leve og vokse i tro på Jesus Kristus.

1. Kirkelig tilhørighet og teologisk forankring

 • Vi vil at unge mennesker gjennom vårt arbeid, samles med sin menighet til gudstjeneste og  fellesskap, og sendes med den til tjeneste lokalt og globalt. 
 • I vår samhandling med Den norske kirke arbeider vi i lojalitet til dens bekjennelse.
 • Vi vil forkynne så alle unge ser seg elsket av Gud. Vi bygger åpne fellesskap hvor barn og  ungdom får utvikle trygg identitet og kristen tro, og kalles til tjeneste for Gud i kirke og samfunn.  
 • Vi formidler at det å tilhøre Jesus Kristus er en gave og holdes levende av Den hellige Ånd,  gjennom dåpen, forkynnelsen av evangeliet og deltakelse i nattverden.  

2. Barne - og ungdomsarbeidet

 • Vi vil at alt kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke organiseres som del av en  frivillig barne- og ungdomsorganisasjon sitt medlemsbaserte arbeid, jfr. Plan for Trosopplæring  og vedtak i Ungdommens Kirkemøte. 
 • Vi understreker at kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid også kan omfatte lederutvikling, leir og festivalarbeid, internasjonal utveksling og åpent diakonalt programarbeid blant unge.
 • Vi ber kirkens ledelse på alle nivåer stimulere til dette, og vi forplikter oss på å ha velfungerende  innmeldingsrutiner og medlemssystemer i tråd med offentlige krav og regelverk.
 • Organisert arbeid er mer robust som del av større frivillig nettverk, med tilgang på faglig  spisskompetanse og støtte, samt sikring av et forutsigbart økonomisk driftsgrunnlag.
 • Viktigst er den større sammenhengen barn og ungdom får være en del av og kan identifisere seg  med, noe som for mange er avgjørende for videre trosliv i overgangen til voksenlivet.  

3. Trosopplæringen 

 • Målet for trosopplæringen er å oppfylle kirkens oppdrag med å gjøre til disipler ved å døpe og  lære å holde alt Jesus har befalt.  
 • Vi deltar gjerne i dette arbeidet med vår kompetanse og våre ressurser, og vi ønsker bidra til en  formålstjenlig dynamikk mellom kirkens trosopplæring og barne- og ungdomsarbeidet.  

4. Komplementært felleskap

 • Vi forstår oss selv som et komplementært fellesskap av aktører, med hver sine profiler og  oppdrag. Det er unge og oppgaver nok til alle.  
 • Vår felles visjon er viktigere enn innbyrdes forskjeller. Det står om kirkens diakonale og  misjonale evne, barn og ungdoms tro og engasjement, og rekruttering til liv og tjeneste i kirken.
 • I Samarbeidsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (SBU) vil vi sammen med Kirkerådet,  løpende evaluere og koordinere vår samhandling og innsats på nasjonalt nivå. Hvor det er  tjenlig, vil vi opprette og delta i tilsvarende samarbeidsforum på bispedømmenivå.  

5. Differensiert samhandling

 • Vi står for en differensiert deling av roller og ansvar. Vi anser den enkeltes profil og kompetanse  som en ressurs, og vi vil utnytte mulighetene i den brede «kirkelige geografi» positivt.
 • Vi søker en dynamisk og offensiv samhandling med Den norske kirke om barne- og ungdoms arbeidet, preget av lokalt eierskap, frivillig mobilisering og identitetsbyggende fellesskap.
 • Vi anerkjenner hverandres frihet til å inngå forpliktende avtaler med kirken (lokalt, regionalt og  sentralt) om særskilte satsinger, prosjekter og arbeidsområder. Avtalene skal ikke hindre ulike  organisasjonstilknytninger, men styrke barne- og ungdomsarbeidet gjennom planmessig  organisering og samhandling på områder hvor dette vurderes som hensiktsmessig.  

6. Ny prioritet

 • Vi erfarer at mobilisering av frivillighet i samhandling med oss, gjør kirken best i stand til å være  et hjem for unge mennesker.  
 • Vi registrerer at mange som velger kirkelige yrker, har bakgrunn fra vårt barne- og ungdoms arbeid; og vi er overbevist om at økt rekruttering lykkes best gjennom å styrke dette.
 • Vi oppfordrer kirken til å prioritere tjeneste blant barn og ungdom i arbeidet med å redusere  ressurser som brukes på administrasjon på alle nivå. (Jfr. Kirkemøtets vedtak i 2016: «Det er et mål å redusere  ressurser som brukes på administrasjon på alle nivå, til fordel for lokal aktivitet som nærer det kristelige liv i soknet.»)
 • Mange menigheter er uten kontinuerlig arbeid blant barn og ungdom. Vi vil sammen bidra til å  etablere nytt arbeid der det i dag ikke finnes. 

7. "Kirkens unge" - forpliktelse og frihet

 • Organisasjoner som senere måtte komme til å ville forplikte seg på «Kirkens Unge», kan sluttes  til gjennom vedtak av de tilsluttede organisasjonene i SBU.  
 • Organisasjoner som måtte komme til at de ikke lenger ønsker å stå for «Kirkens Unge», er frie til  å melde fra om dette til de øvrige organisasjonene og til kirkens ledelse gjennom SBU.
 • Utover forpliktelsen på «Kirkens Unge» er vi hver for oss selvstendige og frie organisasjoner.  Plattformen innebærer ingen form for innbyrdes organisering eller administrasjon.
 • Endringer av denne plattformen kan skje ved konsensus og godkjenning av de tilsluttede  organisasjonene i SBU.  

  

Oslo, 10. januar 2018 

Tilsluttede organisasjoner 

KFUK-KFUM Norge, KFUK-KFUM-speiderne, ACTA – Barn og unge i Normisjon, NLM Ung (Norsk  Luthersk Misjonssamband Ung), NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag),  Søndagsskolen Norge, KRIK (Kristen Idrettskontakt), Skjærgårds live, NMSU (Det norske  misjonsselskaps unge), Ung kirkesang, Return 2 sender.


last ned tips og triks:

Kirkens unge - tips til samhandling, organisering og avtaler 2020.pdftil toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer