Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Toårsmål

mål 1:

KFUK-KFUM Norge sin viktigste oppgave for 2023–2025 er å utvikle ny langtidsstrategi for hele organisasjonen.
Vi vil nå dette ved at:

 • Forbundsstyret i KFUK-KFUM tar ansvar for å koordinere og gjennomføre en bred, åpen og inkluderende prosess for hele KFUK-KFUM.
 • Alle ledd i organisasjonen får ta del og har eierskap i prosessen

MÅL 2:

KFUK-KFUM viderefører verdibaserte mål og hver gruppe/styre vedtar tiltak basert på verdiene våre.
Vi vil nå dette ved at:

 • Alle styrer i organisasjonen vedtar konkrete tiltakspunkter for de ulike verdiene.  

Verdiene våre leder til gode fellesskap for barn og unge.


Fellesskap er bærebjelken i KFUK-KFUM. Fellesskap er bevegelsen vår lokalt, nasjonalt og globalt. Muligheten til å få være seg selv, og kunne stå opp for andre skjer i fellesskap med andre. I våre fellesskap er det gøy, trygt og utviklende å være. Gjennom et fokus på våre fem verdier vil vi den kommende toårsperiodene ledes til å danne mer åpne, modige, utviklende, rettferdige og trygge fellesskap. Målene skal realiseres i hele vår organisasjon. 

ÅPEN  

Alle som vil, kan delta hos oss uavhengig av bakgrunn. Vi har særlig ansvar for å inkludere de av oss som av ulike årsaker opplever utenforskap. Våre fellesskap er åpnere om to år fordi vi:

 • tar i bruk verktøy som avdekker og bryter ned økonomiske, sosiale, kjønnsrelaterte, religiøse og fysiske barrierer for deltakelse i alle våre fellesskap. 

 • benytter et inkluderende språk. 

 • arbeider for et større mangfold av deltakere på alle arenaer, bygger interseksjonelle fellesskap* og rekrutterer en større bredde av frivillige og ansatte som speiler vår mangfoldige og åpne profil.

 • er tydelig på hvilke fellesskap vi inviterer til som en troverdig kristen aktør i kirke og samfunn, med livssynsåpne og kristne fellesskap.

 • markerer oss som en diakonal barne- og ungdomsbevegelse og styrker vår tilknytning til YWCA og YMCA i program- og konseptutvikling.

MODIG

Vi står opp mot urett og kjemper for at barn og ungdom skal bli sett og hørt, lokalt og globalt. Våre fellesskap er modigere om to år fordi vi:

 • sammen med YWCA og YMCA bidrar vi til å realisere FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, kjempe for likestilling, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

 • vi tar barne- og ungdomskulturen på alvor og skaper åpne og trygge diakonale fellesskap i samarbeid med Den norske kirke og andre aktører

 • vi utruster flere unge til å ta lederskap i kirke og samfunn og gjør demokratiske prosesser i organisasjonen mer tilgjengelig for flere.

 • vi øker andelen unge i våre styrer og sikrer at beslutningsorganer og ledelse speiler hele deltaker- og medlemsmassen.

 • er radikale på å søke samarbeidspartnere og nye finansieringskilder for å etablere og drifte medlemsbasert og deltakerbasert arbeid.

UTVIKLENDE

Vi gir unge mennesker mulighet til å utfolde seg, utvikle sine evner og egenskaper og påvirke framtiden. Våre fellesskap er mer utviklende om to år fordi vi:

 • spør “først hvem, så hva” og utvikler arbeidet sammen med målgruppen for å svare ut fra  deres engasjement og behov.

 • gjennom idrett, åpne møteplasser og kunst- og kulturaktiviteter på ulike nivåer lar barn og unge erfare at våre arenaer gir mestring og tilhørighet.

 • gjennom våre arrangementer, aktiviteter og programmer gir unge verdifull ledererfaring og bidrar til å utvikle flere unge ledere innen organisasjon, kultur, kirke og samfunnsliv.

 • fremmer det organiserte arbeidets egenverdi og skaper gode overganger fra åpne møteplasser til deltakelse i organisert fritidsaktivitet og organisasjonsdemokrati.

 • I våre kristne fellesskap skal barn og unge få hjelp til å utvikle en trygg kristen tro, identitet og tilhørighet.

RETTFERDIG

Vi mener alle mennesker er skapt med lik verdi, og vi kjemper derfor for likeverd og en mer rettferdig verden. Våre fellesskap er mer rettferdige om to år fordi vi:

 •  står opp for andre og tror at hver og en av oss kan forandre verden, lokalt og globalt.

 • forplikter oss til å aktivt bekjempe rasisme og diskriminering i alle sine former med fokus på mangfold og like muligheter for alle.

 • lar barn og unge erfare at de kan påvirke og endre retningen til egen organisasjon, kirke og samfunn. 

 • vi endrer strukturer som skaper urettferdighet i Norge og i verden, og kjemper særlig for klimarettferdighet, lokalt og globalt.

 • lar barn og unge delta i og bli utfordret gjennom økt dialog, møtepunkter og felles kampanjer med et internasjonalt fellesskap i YWCA og YMCA.

TRYGG 

Vi skaper fellesskap hvor unge mennesker kan være seg selv og erfarer at de er trygge og verdifulle. Våre fellesskap er tryggere om to år fordi vi:

 • har arenaer hvor barn og unge erfarer at de kommer med hele sitt liv og blir sett, hørt og forstått - og at det jobbes for å videreføre dette fellesskapet og tilhørigheten gjennom et helt liv i KFUK-KFUM-bevegelsen. 

 • har frivillige og ansatte som alle er gjort kjent med og er bevisst vårt formål og ideologiske fundament.

 • har metodikk og kurstilbud som sikrer et kompetent og trygt voksent nærvær hvor voksne ledere er bevisst egen makt og bygger trygge fellesskap hvor barn og unge settes i stand til å ta ansvar for utvikling av all vår aktivitet.

 • oppdaterer og gjør enkelt tilgjengelig systemer og rutiner for å fange opp og håndtere varslingssaker, usunne og skjulte maktstrukturer. Vi setter våre ledere på alle nivå i stand til å motta og videreformidle et varsel, slik at det kan håndteres på en forsvarlig måte. Vi  kommuniserer varslingsrutiner til ledere, medlemmer og deltakere på en god og forståelig måte. 

til toppen
Ikon