ikon

Om lederutvikling

Sist oppdatert: 8. november 2021

KFUK-KFUM har en lang og stolt tradisjon med lederutviklingskonsepter for ungdom

Ungdom er ikke bare fremtidens ledere, slik mange hevder, de kan også være ledere i dag. At ungdom kan være vel så kloke og effektive ledere og talspersoner som voksne, har vi mer enn nok av eksempler på gjennom KFUK-KFUMs historie. Synlige og troverdige unge ledere som vet hvor skoen trykker, er en uvurderlig ressurs når vi som organisasjon skal møte barn og unges behov.


Mål

Mål for våre programmer er både vekst og utvikling for den enkelte, samtidig som man lærer å ta ansvar for å bygge og inkludere til felleskap. De har fokus på temaer som er aktuelle for tiden vi er i, og ungdommers hverdagsbilde. Noen har en tydelig profil for å utvikle ledere til ungdomsarbeid i kirken, andre er livssynsåpne programmer som utvikler til ledelse på ulike nivåer og arenaer i samfunnet. Med vår lederutvikling utvikler KFUK-KFUM ansvarsbevisste og kompetente unge ledere og talspersoner i kirke- og samfunnsliv, lokalt og globalt.


Arenaer for lederutvikling

I KFUK-KFUM er det en stor bredde i både programmer og arenaer for lederutvikling. Dette er knyttet til tilbud innen idrett, kultur, e-sport, tro, klima og global rettferdighet, entreprenørskap, skole og folkehøgskole, fritid, inkludering, påvirkningsarbeid og samfunnsengasjement i både kirke og samfunn.  For å best mulig møte målgruppens behov blir de ulike programmene tilpasset aktivitetens formål og deltakernes modenhet og utgangspunkt. Unge i lederutvikling skal oppleve reelt ansvar og reell medvirkning. Lederutvikling i KFUK-KFUM Norge foregår på ulike arenaer og med ulike rammer. På våre arenaer etterstreber vi intergenerasjonelt lederskap hvor både erfaring og nyskapning skal ta plass i og mellom generasjoner. Våre arenaer finnes både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt og tilbyr både utvikling og fellesskap fordelt på disse tre:

1: Integrert lederutvikling og ungt lederskap i praksis: Integrert lederutvikling er en grunnleggende del av hele organisasjonen. Dette er synlig i medvirkningsarbeid og erfaringsbygging på alle nivå. Eksempler på dette er styreverv, medvirkningsprosesser, forme aktivieteter og innspillsmøter til mål og strategi.

2: Korte kurs og seminarer: KFUK-KFUM arrangerer enkeltstående kurs og seminarer både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ofte rettes kursene mot en spesiell aldersgruppe eller målgruppe og tema. Eksempler på dette er demokratikurs, ambassadørprogram og leirlederkurs.

3: Alderstilpassede helhetlig programmer som går over tid og som har en gjennomarbeidet integrering av kurs, praksis og veiledning. Her får deltakerne høre til en gruppe deltakere som sammen får faglig og sosialt påfyll, har refleksjonssamtaler, deltar i praksis og har veiledning individuelt og i gruppe. Eksempler på slike helhetlige programmer er MiLK, Ledere i vekst Basic, Mpower og Stipendiatprogrammet på folkehøgskolene våre.Innhold og metode

 Alle kurs og programmer for lederutvikling har i seg tre dimensjoner: identitet, kunnskap og ferdigheter. Disse utvikles gjennom en systematisk og sammenhengende bruk av praksis, veiledning og kunnskapsbygging. Uavhengig av utgangspunkt skal alle deltakere oppleve utvikling.

Kunnskapen tilegnes gjennom ulike målrettede metoder, individuelt og i gruppe. Vi bruker et vidt spekter av aktive og utforskende metoder i tillegg til litteratur, video og formidling. I formidlingssituasjoner legger vi til rette for at de unge lederne kan være aktive og deltakende. Identiteten utvikles blant annet gjennom egenrefleksjon, gruppeprosesser og gjennom samtaler og mentorordning. En veileder eller mentor er en viktig støttespiller i disse prosessene, spesielt i programmer av en viss varighet. Identitetsutvikling foregår også gjennom ulike kunst-, kultur- og naturopplevelser som mottaker, deltaker og utøver. 

Ferdighetene oppøves gjennom praksis, inkludert planlegging og etterarbeid i gruppe og selvstendig, men alltid med støtte av en voksen veileder. Unge ledere under utvikling skal få reelt ansvar med voksent nærvær. Veiledningen skal ivareta både det praktiske perspektivet i planlegging, gjennomføring og etterarbeid, og metaperspektivet,- mål for hva den unge lederen skal lære gjennom praksisen og refleksjonen rundt egen utvikling mot målet. 

KFUK-KFUM ønsker gjennom vår lederutvikling  å oppnå utvikling hos det enkelte individ og å bygge fellesskap og kompetanse for  organisasjon, kirke og samfunn.

Du kan lese mer om vårt grunnlag i “Veileder for lederutvikling” som alle våre kurs og konsepter bygger på.


til toppen
Ikon