Gå til hovedinnhold ikon

Forbundsstyret

Forbundsstyret består av leder, nestleder, tre kvinner og tre menn som velges av Landsmøtet for to år av gangen.  Oversikt over hvem som sitter i forbundsstyret for den inneværende perioden finner du her.

KFUK-KFUM Norges vedtekter §5 beskriver forbundsstyrets mandat og myndighet, sammensetning og arbeidsform.

KAPITTEL 5: FORBUNDSSTYRET 

§5-1 FORBUNDSSTYRET - MANDAT/MYNDIGHET OG OPPGAVE 

 1. Forbundsstyret forestår og har tilsyn med KFUK-KFUM Norges virksomhet. Styret representerer KFUK-KFUM Norge utad og opptrer på dets vegne, og skal virke for enhet og samhold innad i KFUK-KFUM Norge. Leder eller nestleder av forbundsstyret tegner KFUK-KFUM Norge sammen med generalsekretæren.

 2. Forbundsstyret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle spørsmål som berører KFUK-KFUM Norges virksomhet, så fremt ikke avgjørelsen i følge vedtektene er forbeholdt andre styringsorganer i KFUK-KFUM Norge.

 3. Forbundsstyret godkjenner samarbeidsavtaler med andre organisasjoner og kirkesamfunn. Avtaler som kan begrense KFUK-KFUM Norges selvstendighet, godkjennes av landsmøtet.

 4. Forbundsstyret leder og organiserer virksomheten som skjer ut fra forbundskontoret, og skal søke å hjelpe enheter, kretser, regioner og virksomheter til å styrke og bevare KFUK-KFUM Norges kristne målsetning.

 5. Forbundsstyret forbereder og innkaller til landsmøtet.

 6. Forbundsstyret har ansettelsesmyndighet i KFUK-KFUM Norge.

§5-2 FORBUNDSSTYRET - SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM 

 1. Forbundsstyret består av:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 menn og 3 kvinner 
  3. 2 representanter fra de ansatte med personlige vararepresentanter i henhold til tariffavtale
  4. 2 kvinner og 2 menn som varamedlemmer.
  Valgperioden for de som velges på landsmøtet er 2 år. Valgperioden for forbundsstyremedlemmer kan maksimalt være 3 sammenhengende perioder. 30 % av medlemmene bør være under 30 år når de blir valgt.

 2. Styret møtes minst 5 ganger pr. år, og det innkalles til ekstraordinært møte når lederen eller minst 3 medlemmer ber om det.

 3. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 4 andre stemmeberettigede er til stede.

 4. Forbundsstyret nedsetter komiteer og utvalg som i følge instruks gis rådgivende og/eller utøvende myndighet.

 5. Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg og fastsetter mandat for dette.

 6. Forbundsstyret kan delegere ansvar og myndighet til generalsekretæren for å fatte vedtak i bestemte saker og kan fastsette prosedyrer som skal følges dersom det må fattes avgjørelser uten at styret innkalles.

 7. Forbundsstyret kan ta til orientering protokoller fra Forbundets programutvalg, ledertreningsutvalg, KFUK-utvalget og øvrige utvalg styret selv har nedsatt.

 8. Før forbundsstyret fatter vedtak i prinsipielt viktige saker av ideologisk eller teologisk karakter, skal kretser, vedtektspålagte utvalg og speiderforbundet gis anledning til å uttale seg.  

til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer