Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Ideologisk Veileder

Til deg som er deltaker, frivillig eller ansatt i KFUK-KFUM Norge, eller som bare ønsker å bli mer kjent med hva vi står for. Dette er vår ideologiske veileder. Den setter føringer for hvordan vår teologi skal komme til uttrykk i alle våre fellesskap: Når unge får oppleve at det er rom for å leve og vokse som hele mennesker. Når unge utfordres og gis verktøy til å kjempe for rettferdighet og menneskeverd. 


1. FUNDAMENTET 

 TREKANTEN 

er vårt symbol. Det har den vært siden oppstarten av YMCA (1844) og YWCA (1855), og det er den i dag for over 100 millioner medlemmer i 120 land, verdens største ungdomsbevegelse og kvinnebevegelse. Trekanten symboliserer at vi er hele mennesker med ånd, sjel og kropp (spirit, mind, body). Vi er mennesker med tro og tanker, følelser og lengsler. Vi har både fysiske, mentale og åndelige behov. Behovene bestemmer innholdet i våre programmer og virksomheter. Alle sider av trekanten skal gjenkjennes i våre åpne og trygge fellesskap.

VÆR DEG SELV. STÅ OPP FOR ANDRE. 

I KFUK-KFUM skal unge mennesker få leve og utvikle seg som hele mennesker, og utfordres til å stå opp for egne og andres menneskeverd og rettigheter. Vi mener menneskeverdet er uavhengig av kategorier som kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonsvariasjon, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. Vi vil gi alle like muligheter til å leve og vokse i tro, og utfolde og utvikle sine evner og egenskaper. Åpenhet og respekt for alle er en konsekvens av KFUK-KFUMs kristne forankring. 

FØRST HVEM, SÅ HVA

KFUK-KFUM skal stadig bety mer for fler ved å bygge åpne og trygge møteplasser der barn og unge lever. Vårt utgangspunkt er alltid unge menneskers virkelighet og deres åndelige, sjelelige og kroppslige behov. Dette er en historisk arv som KFUK-KFUM stolt viderefører fra oppstarten på 1800-tallet i London og Christiania: Vi er til for bredden av unge mennesker, gir tilhørighet og tar samfunnsansvar som en radikal og troverdig kristen aktør. Vi sier: “Først hvem, så hva!” Gjennom ung medvirkning og myndiggjøring, og ved å sette barn og unges behov først, sikrer vi at arbeidet er relevant og i stadig utvikling.

JESUS 

Jesu liv og lære er utgangspunktet for KFUK-KFUM og alt vårt mangfoldige arbeid, troen på at Gud gir frihet og myndighet til å være oss selv og stå opp for andre. Jesus møtte alle mennesker med respekt og kjærlighet, og hadde en særlig omsorg for de som falt utenfor. I KFUK-KFUM skal den samme nestekjærligheten og rausheten prege våre fellesskap og vår kamp mot utenforskap og diskriminering.

FORMÅLET

"Formålet til KFUK-KFUM Norge er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt."

Fra vedtektene til KFUK-KFUM Norge, § 1-2

Alt vi gjør eller ikke gjør, forkynner verdier og holdninger. Samtidig er vi bevisst at vårt arbeid skjer på ulike arenaer og i ulike sammenhenger. Vi inviterer både til kristne og til livssynsåpne felleskap, alt forankret i den samme ideologi og det kristne verdigrunnlag. 

2. VERDIER

Derfor er våre verdier:

ÅPEN

Alle som vil, kan delta hos oss uavhengig av bakgrunn. Vi har særlig ansvar for å inkludere de av oss som av ulike årsaker opplever utenforskap

MODIG

Vi står opp mot urett og kjemper for at barn og ungdom skal bli sett og hørt, lokalt og globalt.

UTVIKLENDE

Vi gir unge mennesker mulighet til å utfolde seg, utvikle sine evner og egenskaper og påvirke framtiden.

RETTFERDIG

Vi mener alle mennesker er skapt med lik verdi, og vi kjemper derfor for likeverd og en mer rettferdig verden.

TRYGG

Vi skaper trygge fellesskap med ungt ansvar og voksent nærvær.

3. PROFIL OG METODE

TEOLOGISK GRUNNLAG

KFUK-KFUMs teologiske grunnlag forteller oss hva som er organisasjonens forståelse av Gud, verden og menneskene. Denne ligger til grunn for vår eksplisitte kristne forkynnelse og for verdiene og ideologien som formidles på alle våre arenaer.

Vi legger til grunn at alle mennesker er skapt “i Guds bilde” med en unik verdi, at vi står i relasjon til Gud og med et ansvar for eget liv og for verden. Ingen har noen gang sett Gud, men Gud ble et menneske som heter Jesus. Fordi Gud selv går inn i vår kaotiske verden og er radikal på å inkludere, vil vi gi barn og unge tilhørighet i fellesskap på tvers av det som skiller. Jesus tar imot hele mennesker, og kjenner og tar på alvor både de lyse og de mørke sidene ved livet. I KFUK-KFUM skal unge derfor erfare en nådig Gud og gis rom til å tro på Jesus Kristus og følge hans eksempel ved å kjempe for kjærlighet og rettferdighet.

Kristen tro baserer seg ikke på den enkeltes kunnskap, følelser og prestasjoner, men gis og holdes levende av Den hellige Ånd. Jesus gav oss noen helt spesielle gaver der vi får motta denne troen: Dåpen og nattverden. Vann og et måltid. Vanlige hverdagslige ting som gir oss helt ekstraordinære ting, nytt liv og fellesskap med Gud selv og hverandre.

Vi har møtepunktet mellom unge menneskers perspektiv og Bibelens budskap i fokus. Skal budskapet om den treenige Gud og betydningen av Jesu liv og virke oppdages som relevant og noe å ha tillit til, må dette erfares i relasjoner og fellesskap, og formuleres av unge selv. I KFUK-KFUM skal derfor barn og ungdom både selv få uttrykke sin tro, og selv fortelle og bli fortalt Bibelens budskap gjennom handling og på et språk som kommuniserer godt.

KFUK-KFUM skal være en ærlig og aktiv partner for Den norske kirke i arbeidet med å sikre dens evne til å være hjem for barn og ungdom. For å skape gode møteplasser for unge mennesker i kirkene trengs det en teologi som tar deres hverdag, kulturuttrykk og språk på alvor.

"KFUK-KFUM Norge er forpliktet på Bibelen og er en del av det globale økumeniske fellesskapet i YWCA og YMCA. I Norge har KFUK-KFUM Norge sin primære kirkelige og teologiske forankring i Den norske kirke."

Fra vedtektene til KFUK-KFUM Norge § 1-3

Vår primære kirkelige og teologiske forankring innebærer en lojalitet til Den norske kirkes trosgrunnlag der menighetenes arbeid er organisert i KFUK-KFUM Norge. Det samme gjelder de delene av organisasjonens arbeid som ikke er tilknyttet en bestemt menighet og hvor vi inviterer til kristent fellesskap. Samtidig legger vi til rette for at deltakere og medarbeidere med tilhørighet i andre kirkesamfunn får delta på lik linje med andre. Arbeid for barn og unge i andre kirkesamfunn enn Den norske kirke som er organisert i KFUK-KFUM Norge, skal ledes i respekt for det aktuelle kirkesamfunns trosgrunnlag.

LIVSSYNSÅPEN DIAKONI

KFUK-KFUM inviterer til både kristne fellesskap og til livssynsåpne felleskap. Alt vi gjør på alle arenaer kan kalles livssynsåpen diakoni. (Diakoni = Kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.) 

Alt arbeid skal være åpent for alle som ønsker å delta. Samtidig er det viktig for oss å være ærlige på hva slags fellesskap vi inviterer unge inn til på ulike arenaer. Der det inviteres til kristne fellesskap vil unge mennesker møte eksplisitt kristen forkynnelse. Der vi inviterer til livssynsåpne fellesskap vil KFUK-KFUM sin ideologi og verdier gi rammene for aktiviteten. Sammenheng og målgruppe avgjør graden av eksplisitt kristen formidling. 

Mangfold er en ressurs i KFUK-KFUM. Derfor trenger vi frivillige, ledere og ansatte som speiler bredden av barn og unge. Det er viktig at alle kjenner og opptrer innenfor rammene av KFUK-KFUMs verdigrunnlag, og det er ønskelig å rekruttere frivillige, ledere og ansatte med ulik personlig identitet, bakgrunn og kulturelt og religiøst ståsted. På våre arenaer vil vi ha forbilder som deltakerne kan kjenne seg igjen i, og som kan være troverdige representanter for våre verdier.  

På våre livssynsåpne arenaer er det viktig at både deltakere og medarbeidere opplever at respekten for mangfold og for ulik tro og livssyn er reell. På samme måte skal åpenhet for eksistensielle og åndelige behov og spørsmål være uttalt og del av alle våre programmer. KFUK-KFUMs arbeid skal alltid profileres med vårt merkenavn og vår trekant-logo. Det skal ikke være tvil om vårt ideologiske fundament. Samtidig er vi bevisst at alt arbeid presenteres med et inkluderende språk som poengterer alles likeverd i åpne og trygge fellesskap.

KFUK-KFUMs teologi kommer til uttrykk i alle våre fellesskap når:

  • Unge får oppleve at det er rom for å leve og vokse som hele mennesker - VÆR DEG SELV.
  • Unge utfordres og gis verktøy til å kjempe for rettferdighet og menneskeverd - STÅ OPP FOR ANDRE.

FELLESSKAP OG MESTRING 

Ved å ta i bruk egen uttrykksform og kultur, gis unge i våre fellesskap rom for å leve og vokse som hele mennesker. Kunst og kultur, fysisk aktivitet og naturopplevelser, bidrar til utfoldelse og utvikling for den enkelte og fellesskap. Vi praktiserer “Ungt ansvar og voksent nærvær” hvor unge får reelt ansvar for seg selv og andre, for fellesskap og prosesser, og opplever voksen støtte og veiledning. I dette ligger en kontinuerlig prosess hvor unge gis oppgaver, opplæring og ansvar tilpasset modenhet og interesse, får forbilder å speile seg i og hente kunnskap fra, og selv blir forbilder for andre. 

UNGE STEMMER OG TROVERDIGHET 

I KFUK-KFUM fronter unge talspersoner saker som angår unge menneskers virkelighet, og formidler aktivt våre verdier. Det er avgjørende at unge medarbeidere deltar og bygger opp kompetanse på formidling av KFUK-KFUMs ideologi og verdier.

Vi vil framstå troverdige ved å gjøre det vi sier. For oss er sammenheng mellom tro og liv, mellom idealer og handling, ambisjoner og resultater avgjørende. Ved å utvikle og ta ansvar for hele mennesket og være bevisst vårt samfunnsetiske ansvar bidrar vi til bærekraftige samfunn, lokalt og globalt. Vi gir unge mennesker handlingsalternativer også gjennom å kunne delta i solidaritetsaksjoner, -kampanjer og annet politisk påvirkningsarbeid. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948 og Bærekraftsmålene 2030 er en rettesnor og et legitimt uttrykk for det oppdrag vårt helhetlige kristne menneskesyn gir oss.

til toppen
Ikon