Gå til hovedinnhold ikon Min Connect

Årsmøte

Grupper i KFUK-KFUM holder årsmøte en gang hvert år. Det er styret som har ansvar for å kalle inn til årsmøtet minst 14 dager i forveien. Årsmøtet består av alle medlemmer som møter opp og som har betalt årets medlemskontingent.

HVORFOR TRENGER VI ÅRSMØTE

Årsmøtet er det høyeste demokratiske organet i en KFUK-KFUM-gruppe. Her kommer medlemmene i gruppa sammen for å bestemme gruppas mål og hvordan den skal jobbe for å nå dem. Det årsmøtet bestemmer er sammen med gruppas vedtekter styrende for KFUK-KFUM-enhetens arbeid frem til neste årsmøte. Årsmøtet velger også styret, det vil si de som skal lede gruppas arbeid det kommende året.

HVA GJØR MAN PÅ ÅRSMØTET

Årsmøtet

  • velger styret, dvs styreleder og styremedlemmer
  • behandler og godkjenner styrets årsmelding/årsrapport fra året før og et evn. regnskap.
  • diskuterer og bestemmer gruppas arbeidsplan
  • diskuterer og bestemmer gruppas budsjett
  • velger valgkomité (som sørger for å finne kandidater til neste års valg)

Dersom noen av medlemmene vil foreslå endringer i gruppas vedtekter/lover, må forslagene sendes til styret i god tid i forveien av årsmøtet.

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når et flertall i styret eller 1/3 av gruppas medlemmer ønsker det.

Årsmøtet skal være en positiv begivenhet for alle som er med i gruppa. Hvorfor ikke servere litt god mat, eller legge årsmøtet i tilknytning til et annet arrangement, som for eksempel en konsert eller en gudstjeneste, for å gjøre møtet til en hyggelig felles markering for alle medlemmene?

VALG AV STYRE

Årsmøtet velger nytt styre. Styret består gjerne av 4-6 medlemmer. Er gruppa for både jenter/kvinner og gutter/menn, skal gruppa prøve å få like mange gutter/menn som jenter/kvinner i styret. Styrelederen og de andre styremedlemmene må være medlemmer i Norges KFUK-KFUM. Styres velges altså av medlemmene og blant medlemmene. Det er det som er demokrati.

Styret har ansvar for å gjennomføre valget i tråd med gruppas vedtekter, eller de kan delegere ansvaret til en valgkomité. Styret eller valgkomiteen finner/spør folk de tror kan gjøre en god jobb i styret og som har lyst til å bruke litt av fritida si på et styreverv til beste for gruppa de er med i. De som takker ja fremmer styret som kandidater på årsmøtet. Årsmøtet kan foreslå andre kandidater i løpet av møtet, dersom de som foreslås vil stille.

VALGET KAN GJENNOMFØRES PÅ FLERE MÅTER:

  1. Skriftlig stemmegivning: Del ut lapper/penner til alle på årsmøtet og be folk skrive ned navnene på hvem de ønsker inn i styret på lappen. Samle inn lappene og tell opp.
  2. Valg ved håndsopprekking: Foreta avstemning ved å be alle på årsmøtet rekke opp en hånd for dem de ønsker inn i styret.
  3. Hvis det bare er en kandidat til et styreverv er det vanlig å velge denne ved applaus.


DEMOKRATISK STYRE FORUTSETNING FOR FRIFOND I UNGDOMSGRUPPER

Norges KFUK-KFUM er en medlemsbasert organisasjon med lange tradisjoner for ungt lokalt demokrati i våre grupper. Det er ikke et absolutt krav til grupper at de har et demokratisk valgt styre for å være med i KFUK-KFUM, men vi gjør oppmerksom på at alle KFUK-KFUM-grupper med flere enn 3 medlemmer over 15 år må ha et eget styre valgt av og blant medlemmene for å få motta Frifond .

til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer